PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

Tư thế kỷ hai mươi quay về trươc, một vaì hệ thôń g được sử dụng để trợ giúp việc quản trị quy trình thiết kế công việc bao gồm: kỹ thuật nghiên cứu động tác, thời gian làm việc và sư đơn giản hóa công việc. Về cơ bản, kỹ thuật này nhằm làm cho công nhân dễ dàng thưc hiện công việc hơn và hiệu suất cao hơn. Xấp xỉ ba thập niên trươc, những hệ thống thiết kế khác, như làm phong phú công việc, trở nên nổi bật. Ngày nay, bươc qua thế kỷ 21 những cách tiếp cận khác được. | Vai trò của phòng nguồn nhân lực trong việc thiết kế công việc thường là gián tiếp, mặc dầu thiết kế công việc ảnh hưởng hầu hết mọi mặt của phòng nguồn nhân lực . Phòng nguồn nhân lực có thể phán đoán những vấn đề tổ chức đề nghị trong tái thiết kế công việc, kết hợp chặt chẽ những thông tin dựa của chương trình thiết kế công việc trong việc đào tạo và chương trình phát triển quản lý, và giúp lên kế hoạch cho những chương trình tái thiết kế công việc để bảo đảm tốt chính sách nhân đạo. Hơn nữa, phòng nguồn nhân lực có thể nắm vai trò lãnh đạo để tránh khỏi hay giảm bớt những trục trắc về nhân công. Thêm vào đó, phòng nguồn nhân lực cần giúp đỡ trong việc đào tạo con người để viết chính xác bảng mô tả và tiêu chuẩn thực hiện công việc. Ngoài ra phòng nguồn nhân lực cần sửa đổi việc tuyển mộ, chọn lọc, đào tạo, đền bù và các vấn đề khác còn tồn tại phù hợp với mọi chương trình tái thiết kế.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
196    30    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.