Ebook Bệnh phổ biến lợn và biện pháp phòng trị: Tập I - NXB Nông nghiệp

Ebook Bệnh phổ biến lợn và biện pháp phòng trị: Tập I trình bày các bệnh phổ biến ở lợn bao gồm các bệnh do virut, các bệnh do vi khuẩn và biện pháp phòng trị. Hy vọng các cán bộ thú y và các nhà chăn nuôi có thể dựa vào các kiến thức và kỹ thuật trong sách để nhận biết được một số bệnh của lợn và cách phòng trị bệnh kịp thời, hiệu quả. | . PHẠM SĨ LĂNG - . PHAN ĐỊCH LÂN TS. TRƯONG VĂN DUNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP PHẠM Sĩ LÁNG- PHAN ĐỊCH LÂN TS. TRƯƠNG VÀN DUNG BỆNH PHỒBIỂN Ợ LỢN -VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ TẬP I NHÀ XUẤT BẢN NỒNG NGHIỆP HÀ NỘI 2002 LÒI NÓI ĐẤU Trong nhũng nãm gàn dây đàn lọn ỏ nuóc la dã và đang phát triến mạnh cà VC số luọng và chất lượng góp phần tích cực giài quyết nhu càu thực phấm tiêu dùng trong nước một phần xuất khấu và nhu càu phân bón cho cáy tròng. Bên cạnh những lien bộ mói ve cài lạo giống giãi quyết thúc ăn có chất luợng cao và sủ dụng các vacxin mói phòng chống các bệnh truyền nhiễm chăn nuôi lọn còn gập một sổ trỏ ngại hạn chế tổc dộ phát triến. Một trong nhũng trò ngại dó là dịch bệnh còn xày ra phổ biến gây thiệt hại dáng ke cho đàn lọn trong dó có các bệnh gây ra do virut vi khuấn ký sinh trùng. và do dinh dưõng nhiễm dộc hóa chất mà các cán bó thú y co sò và nguôi chăn nuôi chua có những hiếu biết cần thiet dế phòng ngừa cho dàn lọn các vùng sinh thái khác nhau ô nuóc ta. Đế khác phục tình trạng trẽn chúng tòi xuấì bàn cuốn Bệnh phổ hiên ớ Ị n I ù hiên pháp phÒHỊỊ irị do các chuyên gia thú y PGS. TS. Phạm Sĩ Lăng. PGS. TS. Phan Dịch Lân TS. Trưong Vãn Dung biên soạn. Sách gồm hai tập. Tập I Các bệnh truyền nhiễm ò lọn gôm các bệnh do virut các bệnh do vị khuấn và biện pháp phong trị.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.