Ebook Ngữ pháp tiếng Nhật

Tiếng Nhật Bản, hay tiếng Nhật là một ngôn ngữ được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Nó là một ngôn ngữ chắp dính và nổi bật với một hệ thống các nghi thức nghiêm ngặt và rành mạch, đặc biệt là hệ thống kính ngữ phức tạp thể hiện bản chất thứ bậc của xã hội Nhật Bản,. Cuốn sách sau đây sẽ trình bày những vấn đề ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản giúp bạn sử dụng tốt ngôn ngữ này. . | B Wsg LXB s tOiJ ëU tSÆT-5 r egi LTfí nfctWrüTo 1984 1 1 0 BÍO êẫD IỈ0Ệ tlOlBêTôW âÂfë LTBftra aềMT ẳÌ. Wö. H S tÊ gÎ R -3ÆW 1985 j 9 gf -l L SW ÆOÿÿXfêW. WTOC boTiÈ Lfc0 H ỉ . FB-ffi âîtôôTOM KìẾ M 199O J rp5 K 1992 J m ÄWU 1994 J T0frU bv mfmmL fco rff- 0ffi èồòTOÂJ J-X 1997 igx FB Bfê öiwna wejùj J-XỄtil TS ưtÂOẫLfco Wfâ ÍB S mMj w- íJíL0 mtwsLfc 0 K -BgÄS Tỉẳ BÆ O O b ft ỷ ạ ỹ f giWx w L fcíM tW0 5É3SLT O To ỉz ÂẴ3 g Wc ề ưmw nfc ứôtẲTSL è 51 0 ckOMV l PẾSí TÀlc XSLV 0 WxmL Lfco ÍỈÉ O rg ĩOẵ ỉỏj J-XIW. ĩi L7â WỄỈẾỉòX ỨSJ dlXV cLẳ Lfco 1 2 0 tTo lÂỄ r tì vxỹ-rsotiỉọT 0iột DM ưTVìỉt ềXc ÌS 0WWi  Ỉ Ẳfe. ümtMÄ0 im ÄOj öMLX i9ä r0T Bffit gắ LftVX t TO WZr WcV a0 To W B tê TV Æ Xo CÂXôWv -üTo M ỉz M 0 J-X ÍT o Ễ 4 Ẳ T r ĩc Ä ã ố tt T X X 0 ơ ỉ 43 V o í Æ ti o X tỉ r 0 ẳ L ZtSÄWO LU H B ế s í L ơ To 20 W 7H 3 ro ro CD a- ÌỊ ro e I ff s si H d E 0J ẵ 03 03 01 03 0 0 dB FD o Ỳ J I ff I M i Tun mã ID ẵ ff null i 03 ƯI D id s s II i 1 ẸỊỊỊ w s is iff 1 iff iff ûiÿiçnôi - -è-ÔJGûço 03ÁIÍ 00 03Án30DÜO í gffi p 4 Ä i 1 ä 03 no - 03 3 ro ro -j ro ẵẫ J ro qr H mẩ do pill pull pun i i i 03 03 ro M o 00 0 03 00 ip rb PÛ 03 CJ1 ẵS Tun mẩ 03 c J B o if g Ö Ể d 1 pi 1 co co xl 03 Ơ1 JS 03 ro o CD o Ọ o 03 ro SD ri mi ổ rj ẫ MJ 1 ễ d ỐỊ Ĩ 1 n if is zTnr 04 04 9f t ể ị ỂH PÌ PÌ i g @ Q ỈÌ 3 1 M s 3 1 Ü-M Î4 9t Û 4 o o ÇO 00 Ç0 03 w s ặ ã Ọ 0 œ 9t Q 4 3 8 e OI 03 1 i ñüñ ñüh Ö cpcocorooDODcbroSj rooœcD roooo 03 03 03

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    17    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.