(22)Cac pp giai bai tap toa do kong gian

BÀI 1 Caâu 1: Trong khoâng gian Oxyz, vieát phöông trình maët phaúng (P) chöùa x − y − 2 = 0 ñöôøng thaúng (d) : sao cho giao tuyeán cuûa maët 2x − z − 6 = 0 phaúng (P) vaø maët caàu (S) : x2 + y2 + z2 + 2x

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    30    2    02-04-2023
24    33    1    02-04-2023
153    149    5    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.