Chất lượng nước mặt và lượng thái hữu cơ tại khu vực trại chăn nuôi thực nghiệm khu II đại học Cần Thơ

A study was carried out at the experimental animal husbandry farm in Can Tho University form October 2005 to March 2006. Water sampling was taken at the high and low tidal in the wet season and dry season. The results showed that water environment of the experimental farm is severely polluted. The average organic amount (COD), hydrogen sulfide, N-NH4+ and total Coliform were mg/L, 32 mg/L, mg/L and *105 MPN/100 mL respectively. The water parameters such as: COD, N-NH4+ and total Coliform are drastically over Vietnamese Standard for surface water quality at the surrounding water environment. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    2    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.