NOTESANDCOMMENT - BOTANICA

“Botanica marina” is a new international journal devoted to the taxonomy, morphology, ecology, physiology and chemistry of seaweeds and other marine algae. Each yearly volume will have four issues of 32 pages: additional issues will be devoted to the industry and technology of seaweed products.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.