HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT

Trong hơn hai thập kỷ vừa qua ở nước ta, nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung và NTTS nước ngọt nói riêng phát triển rất nhanh, đã và đang mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và xã hội. Cùng với sự phát triển NTTS đã có những biểu hiện ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường cũng như đối với chính sự phát triển bền vững của NTTS nước ngọt. Luật Thuỷ sản năm 2003 và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2005 đã tạo cơ sở pháp lý cho đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh. | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRÒNG Thủy sản nước ngọt Kèm theo Quyết định số 4128 QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội năm 2008 i Giới thiệu Trong hơn hai thập kỷ vừa qua ở nước ta nuôi trồng thủy sản NTTS nói chung và NTTS nước ngọt nói riêng phát triển rất nhanh đã và đang mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và xã hội. Cùng với sự phát triển NTTS đã có những biểu hiện ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường cũng như đối với chính sự phát triển bền vững của NTTS nước ngọt. Luật Thuỷ sản năm 2003 và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2005 đã tạo cơ sở pháp lý cho đánh giá tác động môi trường ĐTM và đánh giá môi trường chiến lược ĐMC . Nghị định số 80 2006 NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã quy định các dự án NTTS thâm canh trên 10ha hoặc nuôi quảng canh trên 50ha thì phải có báo cáo ĐTM. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện yêu cầu nói trên. Do vậy Bộ Thủy sản trước đây và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay xây dựng và ban hành văn bản Hướng dẫn Đánh giá Tác động Môi trường trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt để thực hiện những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong NTTS nước ngọt. Theo quy định bản hướng dẫn này không dùng để đánh giá môi trường chiến lược ĐMC và cũng không dùng cho các dự án có tác động môi trường ở quy mô nhỏ về không gian và thời gian mà yêu cầu về công tác quản lý môi trường chỉ ở mức thực hiện một cam kết bảo vệ môi trường. Hướng dẫn chủ yếu dành cho những tổ chức có năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện ĐTM như các cơ quan quản lý ở các cấp các tổ chức chuyên gia tư vấn kỹ thuật về quản lý môi trường. Ngoài ra nó có thể được dùng như tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư dự án cộng đồng người được các yêu cầu của báo cáo ĐTM để tham gia vào việc thực hiện đánh giá và quản lý tác động môi trường

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.