Báo cáo chuyên đề: HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH THUỶ SẢN

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về VSATTP đã và đang được bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện. Nhà nước đã xây dựng và sửa đổi một số đạo luật liên quan đến ATTP như Luật Thủy sản (2003), Pháp lệnh chất lượng hàng hóa (sửa đổi) (2003), Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (2004). Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Thông tư liên tịch Y tế - Thủy sản hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật trên về cơ bản đã được xây dựng và. | BỘ NN PTNT VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THUỶ SẢN o0o BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH THUỶ SẢN Chủ biên Nguyễn Mạnh Cường Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản Hà Nội tháng 11 năm 2008 1 MỤCLỤC Phần 1 Tổ chức nghiên cứu triển khai thực hiện văn bản Luật ban hành các văn bản dưới Luật trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản và bảo vệ động thực vật thủy 1. Vỉệc phân công phối hợp với các Bộ Ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về VSATTP .4 2. Lĩnh vực Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy 3. Lĩnh vực quản lý sức khoẻ động thực vật dưới nước và lưỡng cư Chức năng thú y thủy sản đã chuyển giao cho Cục Thú Y - BNN PTNT .7 4. Công tác quản lý liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm .9 Phần 2 Tổ chức xây dựng kiện toàn bộ máy tổ chức và triển khai thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh từ trung ương đến địa 1. Hệ thống văn bản pháp quy về tổ chức hệ thống .11 2. Bộ máy tổ 3. Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng từ Trung ương đến địa 4. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh thuỷ . Văn bản pháp lý liên quan đến quản lý chất lượng an toàn vệ sinh sản phẩm thuỷ sản và quản lý điều kiện đảm bảo ATVS cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ . Văn bản pháp lý về kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh nguyên liệu trước chế biến .16 . Kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. 16 . Kiểm soát dư lượng hoá chất độc hại trong thủy sản nuôi .18 . Quản lý thuốc thú y chất xử lý môi . Kiểm tra chất lượng thức ăn nuôi trồng thủy . Về kiểm soát xuất nhập khẩu giống thủy . Công tác phòng bệnh chống dịch bệnh thuỷ 5. Tồn tại khó khăn .23 2 MỞ ĐẦU Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về VSATTP đã và đang được bổ sung điều chỉnh hoàn thiện. Nhà nước đã xây dựng và sửa đổi một số đạo luật liên quan đến ATTP như .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.