Nghiên cứu thiết kế - Chế tạo - Khảo nghiệm máy canh tác mía đa năng

Multipurpose cultivation is a factor that generally counts on farm machinery and particularly sugar cane cultivator to decrease invest costs; enhance the efficiency of using farm machinery. According to this studying orientation, the model of sugar cane cultivator that performs functions: tillage, planting and cultivating sugar cane like subsoiler, leveler, furrow opener- fertilizer distributor and cultivator has been studied successfully. This MCTMÑN-2 machine is designed based on integrating method of individual machine that is able to link on multiframe. . | 120 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT NGHIÊN CUU THIET KE - CHÊ TAO - KHAO NGHIỆM MAY CANH TAC MÍA DA NANG STUDY ON DESIGNING MANUFACTURING TESTING THE MULTIPURPOSE SUGAR CANE CULTIVATOR MCTMĐN-2 Tran Thị Thanh Nguyen Như Nam Khoa Cơ khí Công nghệ Trường Đai học Nông Lam Tp. HCM ABSTRACT Multipurpose cultivation is a factor that generally counts on farm machinery and particularly sugar cane cultivator to decrease invest costs enhance the efficiency of using farm machinery. According to this studying orientation the model of sugar cane cultivator that performs functions tillage planting and cultivating sugar cane like subsoiler leveler furrow opener- fertilizer distributor and cultivator has been studied successfully. This MCTMĐN-2 machine is designed based on integrating method of individual machine that is able to link on multiframe. Presently MCTMĐN-2 machine has been populated on production as small scale. MƠĐAU Lam đất trong cham soc thu hoach la 4 khau cơ ban cua qua trình canh tac mía. Phu Yen la địa phương co nghe trong mía lau đơi. Tuy nhien việc canh tac mía van con nhieu kho khan đặc biet la kha nang đau tư cơ giơi vao san xuất nong nghiẹp. Cac may moc sử dung trong canh tac mía van la nhưng may nong nghiep truyen thong dung cho nhieu đoi tương cay trong khac nhau. Trong 4 cong đoan đa neu viec cơ giơi hoa chỉ được thực hiên ơ khau lam đất bang cac loai cay may thong dung như cay pha lam 3 chao cay lat ra. Con ơ khau trong mía mơi chỉ dưng lai ơ cong rach hang bang chính cay pha lam đa thao bơt đi 2 chao đau. Vơi trang thiết bị may móc nong nghiep con lac hậu mạc du Phu Yen la địa phương đa tiến hanh khao nghiem nhiều giong mía cho nang suất cao nhưng nang suất va san lương mía van vao loai thấp nhất ca nươc. La một tỉnh co địa hình đoi doc lương mưa lơn nhưng lai chỉ tạp trung vao thơi gian ngan nen kho co the ưng dung cac loai may nong nghiẹp hiên đai vao canh tấc mía tai đay mọt cach hiẹu qua. Vì vây viec nghien cưu đưa ra mot mau may nong nghiep co nhieu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    11    1    21-03-2023
2    187    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.