Ảnh hưởng của nhiệt độ cao đến sự đực hóa cá rô phi

The study to assess the effect of high temperature on masculinisation of GIFT strain of tilapia, Oreochromis niloticus, was carried out at the Experimental Farm of Fisheries Faculty, Nong Lam University from March to July in 2007. It comprised two experiments, which were a completely randomized design with three replicates. In the first experiment, three-day-old fry were treated at room temperature (NT1 or DC), 32 0 C (NT2) and 34 0 C (NT3) for ten successive days. Average male ratio of the NT1, NT2 and NT3 were 49,73, 70,96 and 83,97%, respectively. In the second experiment, the fry was. | 106 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT ANH HƯỞNG CUA NHIỆT HQ CAO HÊN SƯ HƯC HOA CA RO PHI EFFECT OF HIGH TEMPERATURE ON MASCULISATION OF TILAPIA Pham Phong Tam Giang va Nguyen Van Tư Khoa Thuy san Đại hoc Nong Lam Chí Minh ABSTRACT The study to assess the effect of high temperature on masculinisation of GIFT strain of tilapia Oreochromis niloticus was carried out at the Experimental Farm of Fisheries Faculty Nong Lam University from March to July in 2007. It comprised two experiments which were a completely randomized design with three replicates. In the first experiment three-day-old fry were treated at room temperature NT1 or DC 320C NT2 and 340C NT3 for ten successive days. Average male ratio of the NT1 NT2 and NT3 were 49 73 70 96 and 83 97 respectively. In the second experiment the fry was treated at room temperature NT1 or DC at 340C for five successive days on fry from 3rd to 8th NT2 and 8th to 13th day NT3 post hatching. Average male ratio of the NT1 NT2 and NT3 were 55 67 73 67 and 74 00 respectively. The study showed that high temperature had a strong masculinizing effect on tilapia. Moreover the treated fry showed better survival and higher growth rates than those of untreated siblings. GIƠI THIÊU Mac du co nguon gốc từ Chau Phi nhưng ca ro phi đa được di giong thuan hoa va nuoi thương pham ợ tren 100 nừôc tren thế giôi. Hiện nay ca ro phi la nhom ca được nuoi pho biến thứ 2 tren thếgiơi chỉ sau nhom ca chep Fitzsimmons va Gonzalez 2005 Trung tam Tin hoc - Bo Thuy San 2005 . Mot so loai ca ro phi nhừ O. mossambicus ro phi đen O. niloticus ro phi van O. aureus ro phi xanh . đa trơ thanh đoi tượng nuoi quan trong ợ nhieu nươc vơi cac mo hình nuoi khac nhau khong chỉ trong nược ngot ma ca trong nược lợ. San lượng ca ro phi nuoi khong ngừng tang len va ngay cang đong vai tro quan trong trong viẹc cai thiẹn nguồn dinh dượng cho ngượi ngheo. ơ một sónược Chau A như Trung Quoc Bangladesh Thai Lan Việt Nam . ca ro phi chu yếu được tieu thu bợi ngượi ngheo do co

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    19    1    24-03-2023
73    34    3    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.