NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GÂY NUÔI SINH KHỐI PARAMECIUM

Động vật thủy sản nói chung, cá nói riêng, đặc biệt đối với cá bột của những loài cá có kích cỡ nhỏ, chẳng hạn cá xiêm (Betta splendens), cá thái hổ (Datnioides microlepis), cá bống dừa (Oxyeleotris urophthalmus), cần phải có một loại thức ăn phù hợp với kích thước miệng của chúng. Trong kỹ thuật sinh sản và ương nuôi ấu trùng cá xiêm, theo phương pháp truyền thống, người ta thường sử dụng lá rau cải xà lách ngâm trong nước ấm, sau vài ngày cải phân rã, lấy nước đó làm thức ăn cho cá xiêm bột. . | 138 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT NGHIÊN CUU KY THUẬT GAY NUOI SINH KHOI PARAMECIUM STUDY ON BIOMASS CULTURING OF PARAMECIUM Le Thị Bình Đặng Thị My Chau Khoa Thuy san Đặi hoc Nông Lam Tp. Ho Chí Minh Email ltbinh@ ABSTRACT In this study Paramecium was cultured in water made from salad and rice traw with aeration and without aeration. Among treatments Paramecium was first appeared in aerated salad water. Their appearance occurred after 3 or 4 days. The highest biomass was attained in the 7th day and their disappearance occurred in the 12th day. In the non-aerated salad water Paramecium appeared in the 4th day. The appearance of Paramecium lasted to the 13th day. The highest biomass was attained in the 9th day. In the aerated rice traw water Paramecium did not appear. In the non-aerated rice traw water Paramecium appeared in the 11th day. They appearance lasted until the 29th day. Maximum biomass was attained in the 21th day. Biomass culturing of Paramecium by soya milk attained highest densities in both aerated and nonaerated salad water. The suitable dose of soya milk for culturing Paramecium is 10 ml l in non-aerated rice traw water. ĐẠT VÂN ĐÊ Động vật thuy san noi chung ca noi rieng đặc biệt đoi với ca bot cua những loai ca co kích cỡ nho chang han ca xiem Betta splendens ca thai ho Datnioides microlepis ca bong dữa Oxyeleotris urophthalmus . can phai co mọt loai thữc an phu hớp với kích thữớc miẹng cua chung. Trong ky thuạt sinh san va ữớng nuoi ấu trung ca xiem theo phữớng phap truyen thong ngữới ta thữớng sữ dung la rau cai xa lach ngấm trong nữớc ấm sau vai ngay cai phan ra lấy nữớc đo lam thữc an cho ca xiem bot. Qua kết qua khao sat bữớc đau chung toi nhân thấy trong nữớc ngam cai xa lach xuất hiên chu yếu la Paramecium nhữ vạy đe xấc định moi trữớng gay nuoi va phữớng phấp nuoi cho sinh khối Paramecium cao nham tao nguồn thữc an tự nhien cung cấp cho cấc đoi tữớng thuy san co nhu cấu nang cao ty le song cua chung gop phan ho trớ cho ngữới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.