Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản

Chitin that is a natural organic constituent has had high exchange value. The derivative of chitin is specially chitosan, which has had many applications on light industry, food, agriculture, medicine, and comestic Makingsausaage casing; chitosan (3%) and 10% of mixed additives of PEG and EG (ratio1:1) are dissolved in a aqueous acetic acid solution, the acetic acid concentration of the solution is . The solutions are used to make sausage casing for 35 minutes at 64 fisheries: chitosanis dissolved in an aqueous acetic acid solution at a concentration of 2%, the acetic acid concentrationof the solution is | 100 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUÂT NGHIÊN CÙU TAO MANG VO BOC CHITOSAN TÙ VO TOM VA ÙNG DUNG BAO QUAN THUY SAN RESEARCHING THE PROCESS TO PRODUCE CHITOSAN MEMBRANE FROM SHRIMP SHELL AND APPLYING CHITOSAN MEMBRANE IN COSERVATION OF FISHERIES Bui Van Mien Nguyen Anh Trinh Khoa Công nghe Thực pham Đại hoc Nông Lam Tp. HCM Tel 08-8963340 8974002 E-mail buimien@ SUMMARY Chitin that is a natural organic constituent has had high exchange value. The derivative of chitin is specially chitosan which has had many applications on light industry food agriculture medicine and comestic. Makingsausaage casing chitosan 3 and 10 of mixed additives of PEG and EG ratio1 1 are dissolved in a aqueous acetic acid solution the acetic acid concentration of the solution is . The solutions are used to make sausage casing for 35 minutes at 64 fisheries chitosanis dissolved in an aqueous acetic acid solution at a concentration of 2 the acetic acid concentrationof the solution is . The solution is used to cover the raw fish to reduce loss of weight during freezing from 2 to 3 times and the dried fish products to expand time of conservation. ĐẶTVÂN ĐÊ Chitin là một polysaccharid có mặt trong thiên nhiên nhiêu nhất chỉ sau cellulose. Nó có trong vó càc loài giàp xấc màng tế bào nấm thuộc ho Zygemycetes trong sinh khối nấm mốc mọt vài loài tào. Chitosàn chính là sàn phàm biến tính cuà chitin. Viêc nghiên cứu rông rài những bào bì co tính nàng vứà sứ dung nhữ thức phàm vứà khong ành hứởng đến moi trứờng tứ Chitin co sàn co nhứng đàc tính sinh hoc quy già co y nghĩà rất lởn. Ở nứởc tà tom đong lành chiếm sàn lứởng lởn nhất trong socàc sàn phàm đong lành. Chính vì vày vo tom phếliêu là nguồn nguyên liêu tự nhiên doi dào rê tiên co sấn quành nàm cho viêc sàn xuất chitin và chitosàn ở nứởc tà. Nhở vào nhứng đàc tính sinh hoc quy già chitosàn đứởc ứng dung nhiêu trong lĩnh vức y hoc xứ ly nứởc cong nghiêp nhuọm giấy my phàm thực phàm. Viêc bào quàn càc loài thức phàm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.