Tình hình nuôi cá bống tượng tại xã Tân Thành tỉnh Cà Mau

At Tan Thanh ward, Ca Mau city, Ca Mau province, marble goby (Oxyeleotris marmorata) was cultured at low stocking density of 1 –2 fish/m2 with the average size of 7 – 15 fish/kg. Trash fish, mainly tilpia were used to feed marble goby. After 10 -14 cultured period, marble goby reached 500 – 800 g/ fish. The most problem for marble goby farmer met were seed quality and lack of seed. | NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT 143 TÌNH HÌNH NUOl CA BONG TUỌNG Oxyeleotris marmorata TAI XA TAN THANH THANH PHO CA MAU TỈNH CA MAU CURRENT SITUATION OF MARBLE GOBY Oxyeleotris marmorata CULTURE AT TAN THANH WARD CA MAU CItY CA MAU PROVINCE Nguyen Phu HOa Dương Hữu Tâm Khoa Thuy Sân Đại hoc NOng Lâm Tp. HO Chí Minh ABSTRACT At Tan Thanh ward Ca Mau city Ca Mau province marble goby Oxyeleotris marmorata was cultured at low stocking density of 1 -2 fish m2 with the average size of 7 - 15 fish kg. Trash fish mainly tilpia were used to feed marble goby. After 10 -14 cultured period marble goby reached 500 - 800 g fish. The most problem for marble goby farmer met were seed quality and lack of seed. GIỚI THIÊU Tỉnh Ca Mau co hơn 1800 song kenh rach với tong đọ dai gan km. Cac con song lớn như Tam Giang Bay Hap Quan Lo Phung Hiệp song Ganh Hao Song Doc Song Trem .tạo đieu kiẹn rat thuận lới cho giao thong đương thuy đi lai khap vung đong bang Song Cưu Long va Thanh PhoHo Chí Minh. Tỉnh Ca Mau co nhưng tiem nang lớn ve mặt nước nguồn lới giong loai thuy san phong phu gom ca nước măn nước lớ nước ngot va nguon lực lao động doi dao thuân lới cho viec phat trien nuoi trong thuy san khai thac va chếbiến thuy san. Trong nhưng nam gan đay nuoi trong thuy san ớ Ca Mau co sự phat triển vượt bâc cai thiên cuôc song cua ngưới dan đem lai lới ích kinh tếto lớn gop phan phat trien kinh tếxã hoi. Tuy nhien sau mot thới gian phat trien nhanh nganh nuoi trong thuy san ớ Ca Mau đang đoi mat với nhưng kho khan đăc biet la nghe nuoi tom đang gap phai nhưng trớ ngai như dịch benh o nhiem moi trướng . Muc tieu cua nuoi trong thuy san cua ca nước ta trong nhưng nam gan đay la đa dang hoa đoi tướng nuoi ca bong tướng đa va đang la đoi tướng đước lưa chon nuoi ớ Ca Mau do co gia trị kinh tếcao. Ca bong tướng Oxyeleotris marmorata la loai ca nước ngot co kích thước kha lớn. Chung phan bo rông rai ớ cac nước Dong Nam A như Campuchia Thai Lan Viet Nam Malaysia .. Department of Fisheries .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    25    1    28-03-2023
779    10    1    28-03-2023
166    14    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.