Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn cho các đối tượng nuôi biển tại Việt Nam

Tiger shrimp (P. monodon) and marine fishes are common fish cultured in coastal area of Vietnam. The study on nutrition for such species has not much when compared to freshwater fish species. Trash fish is the traditional feed for marine cultured fish and tiger shrimp in semi-intensive system. The supply is not stable in term of quality and quantity. Moreover, the price has increased. Therefore, finding alternative feed for trash fish is very important and crucial issues Using pellet feed in which fishmeal was replaced by plant protein that started in 90’s decade. Vietnam has 23 feed mill to. | 126 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT TONG QUAN VE DINH DU QNG VA THỨC AN CHO CÁC Đôì TUÔNG NUOI BIEN TAI VIỆT NAM LITERATURE REVIEW OF FEED AND FEEDING FOR MARINE FISH SPECIES IN VIETNAM Lê Thanh Hung Khoa Thuy san Đại hoc Nông Lam Tp. Ho Chí Minh ABSTRACT Tiger shrimp P. monodon and marine fishes are common fish cultured in coastal area of Vietnam. The study on nutrition for such species has not much when compared to freshwater fish species. Trash fish is the traditional feed for marine cultured fish and tiger shrimp in semi-intensive system. The supply is not stable in term of quality and quantity. Moreover the price has increased. Therefore finding alternative feed for trash fish is very important and crucial issues Using pellet feed in which fishmeal was replaced by plant protein that started in 90 s decade. Vietnam has 23 feed mill to produce pellet feed for shrimp. The annual production was estimated 200 000-250 000 tons. The feed mill capacity can meet the demand but Vietnam still annually imported a small amount of pellet feed at 2-5 . Using pellet for marine fish has not been common even thought there are successful trials of using pellet feed for cobia seabass in Vietnam. GIỚI THIÊU Cac đoi tượng nuoi biến tai Viet Nam rất đa dang va phong phu tư cac loai giap xac ca biến đến cac loai nhuyen the trong đo tom su Penaeus monodon được nuoi nhieu nhất vế san lượng tai đong bang song cưu Long va cac tỉnh ven biến Mien Trung kếđến la cua biến Scylla sp. va tom hum Panulirus ornatus P. hormarus P. timpsoni va P. longipes . Cac loai ca biến co san lượng nuoi khiem ton chỉ đat 3500 tấn trong nam 2005 trong đo ca chem Lates calcarifer ca mu Epinephêlus blêêkeri E. akaara E. sexfasciatus E. malabaricus E. coioides E. merra and Cephalopholis miniata va ca bôp Rachycentron canadum la nhưng loai được nuoi nhiều trong long be va một ít nuoi trong cac đam nược mặn. Ngoai cac đoi tượng nuoi biến ke tren vung bien Viet Nam con co nhieu đoi tượng nuoi khac như ca bong keo ghe .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    8    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.