Một số đặc điểm phát triển thị trường cá cảnh nước ngọt ở thành phố Hồ Chí Minh

Vietnam has considerable potential for ornamental fish production due to its tropical climate and abundance of natural aquatic resources. So far, Ho Chi Minh City has been recognized as an ornamental fish hub in Vietnam. The city currently has around 300 households involved in ornamental fish breeding, nursing and growing-out, and more than 300 ornamental fish shops. During 2002-2005, HCM City exported 2-3 million ornamental fish per year with an average annual turnover of 3-5 million USD. | 162 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT MỘT SO ĐẶC ĐIỂM PHAT TRIEN THIJRUONG CA CANH NUOC NGOT Ở THANH PHO HO CHÍ MINH SOME DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF THE FRESHWATER ORNAMENTAL FISH MARKET IN HO CHI MINH CITY Vu Cam Lương Bộ môn Quan ly va Phát triền Nghề ca Khoa Thuy san Đại hoc Nông Lam ABSTRACT Vietnam has considerable potential for ornamental fish production due to its tropical climate and abundance of natural aquatic resources. So far Ho Chi Minh City has been recognized as an ornamental fish hub in Vietnam. The city currently has around 300 households involved in ornamental fish breeding nursing and growing-out and more than 300 ornamental fish shops. During 2002-2005 HCM City exported 2-3 million ornamental fish per year with an average annual turnover of 3-5 million USD. However in order to achieve more important roles in the city economics ornamental fish industry needs to be promoted by its stakeholders. This study therefore was carried out from March 2005 to August 2007 to investigate city s fish farms and stores as well as to gathering secondary data in order to overview ornamental fish development in HCM City. Understanding and learning main characteristics of HCM City s ornamental fish market are necessary for sustainable development and suitable management strategies. GIỚI THIÊU Viet Nam co nhieu tiem nang phat trien nghe nuoi ca cảnh nhờ cac điều kiện thuận lợi ve khí hậu va nguồn nườc nguồn lợi thuy san tự nhien phong phu nguon thưc an tự nhien doi dao chi phí san xuất thấp va lực lượng nghe nhan co tay nghe cao. Từ lau khu vực Đông Nam A la một trong nam trung tam ca canh cua thếgiời mặc du chỉ chiếm khoang 1 9 so lượng loai ca canh xuất xứ ban địa trong tong so hờn 7000 loai tren thếgiời Alxelrod va ctv 2007 nhưng khu vực nay co kim ngạch xuất khau ca canh chiếm hờn 50 cua thếgiời. Ở Viet Nam Thanh pho Ho Chí Minh Tp. HCM la nời co tiem nang phat triển nhất ca nườc va đa co thời ky trườc đay giữ vị trí nhất định ờ Đong Nam A ve ca canh Bui .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.