Kết quả bước đầu trong nghiên cứu sản xuất giống cá chốt sọc

A study was carried out from 3/2006 to 8/2007 at Experimental Farm for Aquaculture of Nong Lam University (NLU) in HCM City. The result of the study shows that: Mystus mysticetus is able to be successfully induced spawning by LH-RHa at suitable doses 120 or 140µg + 10mg DOM /kg of female. Spawning rate is 100%. Latency time oscillates 5 – 7 hours at 28 – 300C and hatching time ranges from 18 to 20 hours at 28-30oC. | NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT 101 KÊT QUA BƯỚC ĐAU TRONG NGHIÊN CUU SAN XUAT GIONG CA CHOT SOC Mystus mysticetus Roberts 1992 THE PRELIMINARY RESULT OF THE STUDY ON SEED PRODUCTION OF Mystus mysticetus Roberts 1992 Ngo Van Ngoc Vo Thanh Liem va Pham Minh Thức Khoa Thuy San Đại hoc Nong Lam Tp. Ho Chí Minh Điện thoai - 0908033075 Email nvngoc@ ABSTRACT A study was carried out from 3 2006 to 8 2007 at Experimental Farm for Aquaculture of Nong Lam University NLU in HCM City. The result of the study shows that Mystus mysticetus is able to be successfully induced spawning by LH-RHa at suitable doses 120 or 140pg 10mg DOM kg of female. Spawning rate is 100 . Latency time oscillates 5 - 7 hours at 28 - 300C and hatching time ranges from 18 to 20 hours at 28-30oC. Real fecundity ranges from 210 500 to 231 700 eggs kg. Survival rate of fingerlings is quite low 20-25 and growth rate of fingerlings oscillates in length. ĐẶT VAN ĐÊ Ben canh nghe nuoi trong thuy san nước ngot đang ngay phat trien với qui mo sau va rộng nham cung cấp nguon đam tưới song cho ngưới tieu dung trong va ngoai nước hiện nay nghe nuoi ca canh cua nước ta cung ngay cang phat trien. Viet Nam la mọt trong những nước san xuất ca canh noi tiếng tren thế giới với nhieu loai ca đep va la mat từ viẹc lai tao hoặc từ viẹc thu thập ca ngoai tư nhien. Từ nhưng chu ca vang Carrassius auratus hien hoa de thướng những nang ca dĩa Symphysodon sp. kieu sa lông lay . đến nhưng loai ca ban địa tự nhien với nhieu dang ve va mau sac la mat tất ca chung đa gop phan tao nen nhưng thu vui giai tri sau nhưng giớ lam viẹc met nhoc cua moi tang lớp trong xa hoi. Xu hướng chới ca canh hiên nay khong chỉ bo hep ớ nhưng loai ngoai nhạp ma con la sự san lung thuan dướng cac loai ca ban địa tự nhien. Nhưng nam gan đay ca chot soc Mystus mysticetus đo đước ngư dan đanh bat đe xuất khau sang cac nước Chau Au với mục đích lam canh. Tuy nhien do chung đước khai thac chu yếu trong cac song ngoi tự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    8    2    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.