Phân lập và tìm hiểu sữ tăng trưởng của Scenedesmus (Chlorophyta) trong một số môi trường

Scenedesmus was one of the microalgae belonging to Chlorophyta. It can be used as living food for aquaculture. This study was carried out to isolate it from aqua pond water and find out the suitable media for their growth. Dilution method was easier but needed longer time for isolating. | 146 NGHIÊN CỨU KHOA HOC KY THUAT PHAN LẬP VA TÌM HIEU Sự TANG TRƯỞNG CUA SCENEDESMUS CHLOROPHYTA Trong MỘT SOmOI TRUONG ISOLATING SCENEDESMUS CHLOROPHYTA AND STUDYING THEIR GROWTH IN SOME CULTURE MEDIA Đăng Thị Thanh Hoa Tran Thị My Xuyen Bộ mòn Sinh Hoc Thuy San Khoa Thuy San Trường Đai hoc Nòng Lam Tp. HCM Email dangtthoa@ ABSTRACT Scenêdêsmus was one of the microalgae belonging to Chlorophyta. It can be used as living food for aquaculture. This study was carried out to isolate it from aqua pond water and find out the suitable media for their growth. Dilution method was easier but needed longer time for isolating. When cultured in three media - Walsby BBM and Jaworski - with initial concentration of and cells ml-1 in 500 ml flask Scenedesmus grew better in BBM and Jaworski the highest density gained and respectively comparing cells ml-1 in Walsby. The number of cell in Jarworski was higher but the colour was worse. The growth cycle lasted around 9 days and the peak came on the fourth or fifth day. And the proper initial density was about - cells ml-1. GIỚI THIÊU Tao la sinh vật san xuất đóng vai tro rất quan trong trong he sinh thai thuy vực. Chung la nguon thức an co chất lựợng dinh dựỡng cao va solứỡng doi dao. Đặc biệt nhứng loai co kích thứỡc nho be ma ngứỡi ta thứỡng goi la vi tao vì chung la thức an khong the thay thế cua cac loai ấu trung von co kích thứỡc miẹng rất nho. Thanh phan cac chất dinh dứỡng co trong tao rất cao bao gom protein chiếm 50-70 trong lứỡng kho vỡi cac acid amin thiết yếu glucid 20-30 lipid 10-20 va cac vitamin nhứ B1 B6 B12 . Sze 1998 .Viec nuoi vi tao lam thức an trong cac trai san xuất giong đứỡc biết đến tứ nhứng nam 1940 va cang ngay cang phat triển. Tuy nhien khong phải loai tao nao cung đứỡc lứa chon chung phai thoa man cac yeu cau nhứ kích thứỡc phai nho co toc đo tang trứỡng tot vach tếbào de tieu chất lứỡng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    27    1    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.