TỪ ĐIỂN ActionScript

từ điển này là cú pháp và cách sử dụng cảu các yếu tố ActionScript trong Macromedia Flash MX. Từ điển này mô tả cú pháp và cách sử dụng các yếu tố actionscript trong macromedia flash MX. Để sử dụng các thí dụ trong một script, copy đoạn mã mẫu từ actionscript từ điển và dán nó vào trong bảng actions ở chế độ expert mode. | NHA TRANG - 2010 MACROMEDIA FLASH 8 ACTIONSCRIPT DICTIONARY dunglequang_ndthff@yahoo. com 0 http www. vnfx. com vnfx assets asdictionary Flash Actionscript dictionary. htm lôi töa CUon sach nay to-mon qua toi muon tang cho jiftVng ban trẽ nhiet Uyêt vôi FLASH ChUCjraCSan Se co n ãngbaihocthat bo ích vôinh ngkienth-ốctrong cuonsach nãy- TaCjgiai Le Quang Dung 1 Giới thiệu 1 Contents of the dictionary Các nội dung của từ điển 3 Accessibility object đối tượng Sự dễ bị ảnh hưởng 24 24 Button object Nút đối tượng 25 27 Color object Màu sắc đối tượng 27 28 CustomActions object Các hành vi tùy chỉnh đối tượng 29 Date object Ngày tháng đối tượng 29 delete 34 duplicateMovieClip 35 FCheckBox component thành phần 36 FComboBox component 37 FPushButton component 40 FRadioButton component thành phần 41 FScrollBar component 42 FScrollPane component 44 FStyleFormat object 45 Constructor người xây dựng cho đối tượng FStyleFormat 48 Function object Hàm đối tượng 49 F unction. prototype 49 fscommand 50 Function 52 getProperty 54 getTimer 54 getURL 55 global 56 Key object 57 LoadVars object Nạp các biến đối tượng 59 level 61 Math object 62 Mouse object Con trỏ chuột đối tượng 64 MovieClip object 64 MovieClip. url 69 70 MovieClip. visible 70 MovieClip. width 70 MovieClip. x 71 71

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    23    1    21-03-2023
10    20    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.