PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP

Tài liệu tham khảo về những phím tắt giúp thao tác nhanh trong photoshop. . | 1. PHÍM TẮT TRONG PHOTOSHOP Action Keys 1. New Document Ctrl N 2. Open Document Ctrl O 3. Browse Shift Ctrl O 4. Open As Alt Ctrl O 5. Close Ctrl W 6. Close All Ctrl Shift W 7. Save Ctrl S 8. Save As Ctrl Shift S 9. Save a Copy Ctrl Alt S 10. Save for Web Ctrl Alt Shift S 11. Page Setup Ctrl Shift P 12. Jump to Image Ready Ctrl Shift M 13. Exit Ctrl Q Edit Menu Action Keys 1. Undo Ctrl Z 2. Step Back History Ctrl Alt Z 3. Step Forward History Ctrl Shift Z 4. Cut Ctrl X 5. Copy Ctrl C 6. Copy Merged Ctrl Shift C 7. Paste Ctrl V 8. Paste Into Ctrl Shift V 9. Free Transform Ctrl T Image Menu Action Keys 1. Adjust Levels Ctrl L 2. Adjust Auto Levels Ctrl Shift L 3. Adjust Auto Contrast Ctrl Alt Shift L 4. Adjust Curves Ctrl M 5. Adjust Color Balance Ctrl B 6. Adjust Hue Saturation Ctrl U 7. Desaturate Ctrl Shift U 8. Invert Ctrl I 9. Extract Ctrl Alt X Layer Menu Action Keys 1. New Layer Ctrl Shift N 2. Layer via Copy Ctrl J 3. Layer via Cut Ctrl Shift J 4. Group with Previous Ctrl G 5. Bring to Front Ctrl Shift 6. Bring Forward Ctrl 7. Send Backward Ctrl 8. Send Back Ctrl Shift 9. Merge Layers Ctrl E 10. Merge Visible Ctrl Shift E Select Menu Action Keys 1. Select All Ctrl A 2. Deselect Ctrl D 3. Reselect Ctrl Shift D 4. Inverse Ctrl Shift I 5. Feather Ctrl Alt D Filters Menu Action Keys 1. Last Filter Ctrl F 2. Fade Ctrl Shift F 3. Extract Ctrl Alt X 4. Liquify Ctrl Shift X 5. Pattern Maker Ctrl Shift Alt X View Menu Action Keys 1. Proof Colors Ctrl Y 2. Zoom In Ctrl 3. Zoom Out Ctrl - 4. Zoom In Resize Window Ctrl Alt 5. Zoom Out Resize Window Ctrl Alt - 6. Actual Pixels Ctrl Alt 0 7. Show Hide Target Path Ctrl Shift H 8. Show Hide Rulers Ctrl R 9. On Off Snap Ctrl Shift 10. Show Hide Extras Ctrl H 11. Lock Guides Ctrl Alt 12. Show Guides Ctrl 13. Show Grid Ctrl Misc. Shortcuts Action Keys 1. Fill with Forground Color Alt Backspace 2. Fill with Background Color Shift Backspace 3. Ascend through Layers Alt 4. Descend through Layers Alt 5. Select Top Layer Shift Alt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    16    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.