Chương 6: XÁC ĐỊNH TÍNH HiỆU QUẢ

So sánh sự khác biệt giữa lãnh đạo thành công và lãnh đạo hiệu quả . | Chương 6 XÁC ĐỊNH TÍNH HiỆU QUẢ I. HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO 12/2005 Khoa Quản trị Kinh doanh II. LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ B A Lãnh đạo có chủ định Hành vi tổng hợp Thành công Không thành công II. LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Hành vi tổng hợp Thành công B A Lãnh đạo có chủ định Không thành công Không thành công Thành công SÖÏ KHAÙC NHAU GIÖÕA LÑ THAØNH COÂNG VAØ LÑ HIEÄU QUAÛ Caên cöù vaøo caùc keát quaû trong 1 khoaûng thôøi gian Daøi haïn Laâu daøi vaø beàn vöõng Raát quan taâm Caên cöù vaøo keát quaû taïi 1 thôøi ñieåm nhaát ñònh. Ngaén haïn Taïm thôøi vaø khoâng oån ñònh Ít quan taâm Caùch ñaùnh gía Muïc tieâu Keát quaû Nhaân vieân LÑ HIEÄU QUAÛ LÑ THAØNH COÂNG TIEÂU THÖÙC SO SAÙNH III. CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CÁC BIẾN NGUYÊN NHÂN. CÁC BIẾN CAN THIỆP. CÁC BIẾN ĐẦU RA HOẶC KẾT QUẢ CUỐI CÙNG. CÁC BIẾN NGUYÊN NHÂN CÁC BIẾN CAN THIỆP BIẾN CAN THIỆP CÁC BIẾN KẾT QUẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN: NGUYÊN NHÂN, CAN THIỆP VÀ ĐẦU RA Các biến nguyên nhân Các biến can thiệp Các bước đầu ra - Các chiến lược kỹ năng và phong cách lãnh đạo. - Các quyết định quản lý. - Triết lý, mục tiêu, chính sách và cơ cấu tổ chức. - Công nghệ - Sự gắn bó với mục tiêu, hệ động cơ đạo đức của các thành viên. - Các kỹ năng trong lãnh đạo giao tiếp, giải pháp quyết định. - Giải quyết vấn đề, vv . - Sản lượng (đầu ra). - Giá thành - Lượng bán ra. - Doanh thu Các liên hệ quản lý thống nhất. Vốn luân chuyển vv IV. SỰ HÒA NHẬP CỦA MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ Các mục đích của nhóm quản lý Các mục đích của nhóm thuộc cấp Mức độ đạt được mục đích tổng hợp Các mục đích của tổ chức IV. SỰ HÒA NHẬP CỦA MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ Các mục đích của nhóm quản lý Các mục đích của nhóm thuộc cấp Mức độ đạt được mục đích tổng hợp Các mục đích của tổ chức IV. SỰ HÒA NHẬP CỦA MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ Các mục đích của nhóm quản lý Các mục đích của nhóm thuộc cấp Thua lỗ Các mục đích của tổ chức IV. SỰ HÒA NHẬP CỦA MỤC ĐÍCH VÀ HIỆU QUẢ Các mục đích của nhóm quản lý Các mục đích của nhóm thuộc cấp Mức độ đạt được mục đích tổng hợp Tổ chức Giám sát trong cấu trúc của tổ chức Giám sát các mục đích và biện pháp của nhân viên Nhân viên đề suất các mục đích và biện phap của mình Cùng thỏa thuận các mục đích của nhân viên Những mục đích của tổ chức thước đo vận hành của tổ chức Kiêm soát sự vận hành của tổ chức Kiểm soát định kì lũy tích kết quả của nhân viên so với mục tiêu Hồi tiếp các kết quảquá độ đối với các mốc quan trọng Các đầu vào mới Loại bỏ những mục đích không phù hợp V. SỰ THAM GIA VÀ HIỆU QUẢ CHU TRÌNH QUẢN TRỊ BẰNG MỤC TIÊU | Chương 6 XÁC ĐỊNH TÍNH HiỆU QUẢ I. HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO 12/2005 Khoa Quản trị Kinh doanh II. LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ B A Lãnh đạo có chủ định Hành vi tổng hợp Thành công Không thành công II. LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Hành vi tổng hợp Thành công B A Lãnh đạo có chủ định Không thành công Không thành công Thành công SÖÏ KHAÙC NHAU GIÖÕA LÑ THAØNH COÂNG VAØ LÑ HIEÄU QUAÛ Caên cöù vaøo caùc keát quaû trong 1 khoaûng thôøi gian Daøi haïn Laâu daøi vaø beàn vöõng Raát quan taâm Caên cöù vaøo keát quaû taïi 1 thôøi ñieåm nhaát ñònh. Ngaén haïn Taïm thôøi vaø khoâng oån ñònh Ít quan taâm Caùch ñaùnh gía Muïc tieâu Keát quaû Nhaân vieân LÑ HIEÄU QUAÛ LÑ THAØNH COÂNG TIEÂU THÖÙC SO SAÙNH III. CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CÁC BIẾN NGUYÊN NHÂN. CÁC BIẾN CAN THIỆP. CÁC BIẾN ĐẦU RA HOẶC KẾT QUẢ CUỐI CÙNG. CÁC BIẾN NGUYÊN NHÂN CÁC BIẾN CAN THIỆP BIẾN CAN THIỆP CÁC BIẾN KẾT QUẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN: NGUYÊN NHÂN, CAN .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
143    32    1    21-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.