Báo cáo mạng PLC " Trình bày phương pháp điều khiển hai bóng đèn trong mạng AS-I qua wincc "

Các bước liên kết và sử dụng wincc để điều khiển 2 bóng đèn trong mạng AS-I: Bước 1:Kết nối phần cứng. Bước 2:Thiết lập khai báo trên SIMATIC manager. Bước 3:Thiết kế giao diện trên wincc liên kết S7300. Bước 4:Xác định địa chỉ dữ liệu truyền nhận trên S7300 và S7200. Bước 5:Viết chương trình điều khiển. | Báo cáo mạng PLC Chủ đề: Trình bày phương pháp điều khiển hai bóng đèn trong mạng AS-I qua wincc SVBC:Nguyễn Thành Trung Tổng quan mạng PLC Mô hình cụ thể của mạng PLC Máy tính (MASTER) S7300,S7400 MPI or PROFIBUS,ETHERNET EM277 EM277 EM277 S7200 S7200 S7200 PROFIBUS CP243-2 CP243-2 CP243-2 Thiết bị ngoại vi Thiết bị ngoại vi Thiết bị ngoại vi Mạng AS-I S7400 S7300 S7200 EM277 CP243-2 AS_I module Các bước liên kết và sử dụng wincc để điều khiển 2 bóng đèn trong mạng AS-I Bước 1:Kết nối phần cứng Bước 2:Thiết lập khai báo trên SIMATIC manager Bước 3:Thiết kế giao diện trên wincc liên kết S7300 Bước 4:Xác định địa chỉ dữ liệu truyền nhận trên S7300 và S7200 Bước 5:Viết chương trình điều khiển Bước 1 :Kết nối phần cứng Thông qua EM277 được gắn trên S7200 kết nối S7200 với S7300 thông qua cáp profibus Kết nối các AS-I module vào S7200 qua CP243-2 qua cáp AS-I Hình vẽ minh họa thực tế Mạng AS-I sử dụng S7200 với CP243-2 Bước 2:Thiết lập khai báo trên SIMATIC manager Khai báo trạm S7300 Khai báo phần cứng Thiết lập cấu hình trong phần mềm Lấy giá đỡ(rail) Khai báo phần cứng Thiết lập mạng Nhấp vào bus mạng chọn EM277 Chọn offset cho vùng nhớ V tại S7200 Chọn số byte truyền nhận cho EM277 Chú ý phải chọn địa chỉ cho EM277 đúng như trên module Bước 3:Thiết kế giao diện trên wincc liên kết S7300 Chọn new để tạo một dự án mới Cửa sổ WinCC Explorer xuất hiện chọn OK Trong cửa sổ Create a new project chọn tên dự án rồi nhấn Create Cửa sổ wincc explorer Trong khung beân traùi nhaáp phaûi vaøo muïc Tag Management choïn Add New Driver taïo trình ñieàu khieån môùi Hoäp thoaïi Add new driver xuaát hieän. Ñeå noái vôùi SIMATIC S7-300 choïn SIMATIC S7 Protocol . Sau khi choïn xong, nhaáp Open keát thuùc quaù trình khai baùo. Hoäp thoaïi Add new driver xuaát hieän. Ñeå noái vôùi SIMATIC S7-300 choïn SIMATIC S7 Protocol . Sau khi choïn xong, nhaáp Open keát thuùc quaù trình khai baùo. Hoäp thoaïi Connection properties xuaát hieän, nhaäp teân S7_300 trong khung Name. Sau ñoù, nhaáp nuùt Properties thieát ñaët thuoäc tính. Hoäp thoaïi Connection Parameter – MPI xuaát hieän. Trong khung S7 Network Address thay giaù trò 0 thaønh giaù trò 2 trong muïc Slot Number roài nhaáp OK chaáp nhaän. Tạo nhóm tag Hoäp thoaïi Properties of tag group xuaát hieän, nhaáp teân nhoùm Tag vaøo khung Name Nhaáp phaûi chuoät leân bieåu töôïng . Choïn NewTag Thiết lập định dạng cho các new tag Theo trình tự như trên ta tao đươc hai tag điều khiển ON,OFF Thiết kế giao diện điều khiển Màn hình thiết kế giao diện Các bước tạo hai nút nhấn điều khiển Tương tự ta có nút nhấn thứ hai Video đính kèm thể hiện khi liên kết thành công ta có kết quả như thế nào Bước 4:Xác định địa chỉ dữ liệu truyền nhận trên S7300 và S7200 Điều này được quyết định trong khi thiết lập phần cứng cho S7300 Giả sử ta chọn offset bằng 10 và chọn số byte truyền nhân là 2 thì nguyên tắc truyền nhận dữ liệu giữa S7200 và S7300 như sau: VB12 VB13 QB10 QB11 VB11 VB10 IB11 IB10 offset S7200 S7300 Chương trình điều khiển tương ứng trên S7300 Chương trình tương ứng trên S7200 Sự dụng công cụ định địa chỉ slave trên phần mềm STEP 7 MicroWIN để định địa chỉ cho các slave 4 2 6 8 10 1 5 3 7 9 11 12 14 16 13 15 17 Nguyên tắc xác định địa chỉ các slave AQW0 AQW2 AQW4 Tài liệu tham khảo: Bài giảng điều khiển lập trình 2 (ThS Tạ Văn Phương và Ths Nguyễn Tấn Đời) HMI-interface của Nguyễn Phương Hà CP 243-2 AS-Interface Master

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.