Quản lí mẫu giáo

Ca sử dụng bắt đầu khi ban giám hiệu bắt đầu đăng nhập hệ thống hợp lệ và nhắc BGH chọn học kì này hay học kì sau để phân công, BGH chọn HK. Hệ thống nhắc BGH chọn việc: duy trì thông tin lớp học, duy trì thông tin giáo viên. | Duy trì Thông tin giáo viên: Phân công giáo viên giảng dạy theo kỳ 1. Mô tả kịch bản chính. Ca sử dụng bắt đầu khi ban giám hiệu bắt đầu đăng nhập hệ thống hợp lệ và nhắc BGH chọn học kì này hay học kì sau để phân công, BGH chọn HK. Hệ thống nhắc BGH chọn việc: duy trì thông tin lớp học, duy trì thông tin giáo viên, 2. Mô tả kịch bản con Phân công giáo viên cho lớp học. Hệ thống hiển thị màn hình chọn các giáo viên trong kỳ học. BGH chọn giáo viên, hệ thống sẽ kết nối với CSDL để đưa ra thông tin của giáo viên đó. BGH chọn lớp để phân công cho giáo viên. Hệ thống sẽ kết nối giáo viên với lớp được phân công. Ca sử dụng bắt đầu lại. Mỗi giáo viên được dạy 1 lớp Thống kê thông tin lớp Đăc tả ca sử dụng Cập Nhật Điểm: Sau quá trình học tập của học sinh, Giáo Viên sẽ ghi nhận sự phát triển cuả học sinh bằng quá trình cập nhật điểm học sinh. Khi giáo viên muốn cập nhật điểm học sinh, 1. giáo viên sẽ đăng nhập vào tài khoản của giáo viên và thực hiện việc cập nhật điểm vào hệ thống A1. Tài khoản không hợp lệ: 2. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình tương tác nhắc giáo viện chọn cập nhật điểm 3. Giáo viên sẽ chọn cập nhật điểm học sinh. 4. Hệ thống nhắc gv chọn chọn cấp học, chọn kỳ học, chọn lớp học, chọn môn học, 5. GV chọn cấp, học kỳ, lớp, môn 6. Màn hình sẽ hiển thị kết quả trả lại. Trong một lớp sẽ lưu trữ thông tin điểm học sinh và thông tin hoc sinh nên giáo viên sẽ thực hiện được thao tác: lấy điểm học sinh, lấy thông tin học sinh, và hệ thống sẽ hiển thị lại kết quả nhận được. 7. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh trong lớp và nhắc gv nhập điểm cho từng cháu 8. Giáo viên sẽ cập nhật điểm học sinh lên hệ thống, 9. Hệ thống kiểm tra điểm nhập và hiển thị điểm học sinh lên màn hình tương tác. 10. Kết thúc công việc giáo viên chọn lưu thông tin điểm học sinh vào mục điểm học sinh của hệ thống để kết thúc công việc của mình 22. Tra cứu thông tin học sinh - học bạ Tóm tắt Use case này cho phép actor tra cứu thông tin của một học sinh nào đó. Dòng sự kiện a. Dòng sự kiện chính Use case này bắt đầu khi một actor muốn tra cứu thông tin của một học sinh nào đó 1. Hệ thống yêu cầu actor nhập vào các tiêu chuẩn tra cứu học sinh: Mã học sinh, tên học sinh, mã lớp, tên lớp, năm học, cấp học 2. Hệ thống dựa vào các tiêu chi ở trên, tìm kiếm và hiển thị thông tin về lý lịch học sinh và học bạ của học sinh đó. 3. Khi actor này chọn đóng-báo rằng đã xem xong thì use case kết thúc. b. Các dòng sự kiện khác 1. Không có thông tin về học sinh Nếu trong Dòng sự kiện chính hệ thống không thể tìm thấy học sinh nào ứng với thiêu chí tra cứu được nhập, một thông báo sẽ được hiển thị. Sau khi actor xem xong thông báo này, use case kết thúc. Các yêu cầu đặc biệt Không có. Điều kiện tiên quyết Không có. Post Conditions Trạng thái của hệ thống không thay đổi sau khi use case này thực hiện. Điểm mở rộng Không có. Thống kê bé đạt phiếu bé ngoan Biểu đồ trình tự: thống kê các em đạt phiếu bé ngoan Biểu đồ thành phần và triển khai Biểu đồ thành phần nhóm khác Biểu đồ triển khai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.