Biến dị sinh học

Biến dị sinh học là những biến đổi mới mà cơ thể sinh vật thu được do tác động của các yếu tố môi trường và do quá trình tái tổ hợp di truyền. Các loại biến dị Biến dị không di truyền (gọi Thường biến): là những biến đổi liên quan đến kiểu hình, không liên quan gì tới vật chất di truyền. Biến dị di truyền: là những biến đổi có liên quan tới vật chất di truyền, gồm: Biến dị đột biến: những biến đổi có tính chất hoá học vật liệu di truyền. . | Ấ 1 11 I 1 Ấ -4-Ẳ Biên dị sinh học là những biên đôi r A 1 Ẳ 1 j1 -4- . . 1 mới mà cơ thê sinh vật thu được do . r Ấ .Ấ tác động của các yêu tô môi À . I r J y 1 J r J Ẳ 1 1 trường và do quá trình tái tô hợp di A truyên. r 1 1 Ấ 1 Các loại biên dị . Biến dị không di truyền gọi Thường biến là những biến đối liên quan đến kiểu hình không liên quan gì tới vật chất di truyền. . Biến dị di truyền là những biến đổi có liên quan tới vật chất di truyền gồm . Biến dị đột biến những biến đổi có tính chất hoá học vật liệu di truyền. . Biến dị tái tổ hợp những tổ hợp sắp xếp gen mới mà đời con thu được khác với bố mẹ do sự phân ly độc lập và sự trao đổi chéo của các gen. . Biến dị cá thể là mức phản ứng của các tính trạng di truyền trong vòng sống cá thể có thể là thường biến hoặc đột biến Lịch sử và một số học thuyết . Jean-Baptiste Lamarck là nhà tự nhiên học người Pháp thế kỷ 19 có công lao chống lại thuyết sinh vật bất biến. Theo ông các điều kiện môi trường bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thếsinh vật và gây lên những biến dị và có thế di truyền cho đời sau. . Charles Darwin người Anh đặt nền móng cho lý luận tiến hóa ông đã nghiên cứu rất nhiều biến dị ở các loài khác nhau. Theo ông có 2 loại biến dị biến dị xác định và biến dị không xác định. Quá trình phát sinh biến dị do điều kiện môi trường và bản chất bên trong cơ thế trong đó bản chất cơ thế là nhân tố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    22    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.