Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Metanol (rượu metylic, cồn gỗ, cacbinon) Cũng như etanol, metanol được sử dụng làm nhiên liệu cho xe ô tô từ lâu, đặc biệt là ở Mỹ. Metanol có thể sản xuất từ khí tổng hợp - sảnphẩm khí hóa sinh khối và các nguồn khác đồng thời cũng có thể đi từ khí tự nhiên. Metanol được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đi từ sinh vật đang được khuyến cáo phát triển sử dụng làm nguyên liệu tái tạo thay thế nhiên liệu dầu mỏ. . | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt IV. NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIOFUEL - Công nghệ và ỨNG DỤNG 4. Sản xuất biofuel . Metanol rượu metylic cồn gỗ cacbinon Cũng như etanol metanol được sử dụng làm nhiên liệu cho xe ô tô từ lâu đặc biệt là ở Mỹ. Metanol có thể sản xuất từ khí tổng hợp - sản phẩm khí hóa sinh khối và các nguồn khác đồng thời cũng có thể đi từ khí tự nhiên. Metanol được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đi từ sinh vật đang được khuyến cáo phát triển sử dụng làm nguyên liệu tái tạo thay thế nhiên liệu dầu mỏ. . Nguyên liệu sinh khối Metanol có thể được sản xuất từ sinh khối thường là củi gỗ. Để sản xuất 1 tấn metanol cần gần 2 tấn gỗ khô có nghĩa năng suất sẽ là 550 lít metanol 1 tấn gỗ. Năng suất metanol từ nguyên liệu thân thảo khô cỏ khô còn thấp hơn đạt khoảng 450 l tấn. . Công nghệ chuyên hóa sản xuất metanol Metanol thu được thông qua quá trình chuyến hóa khí tổng hợp. Đe thu được khí tống hợp từ nguyên liệu sinh khối người ta tiến hành khí hóa sinh khối dưới điều kiện áp suất và nhiệt độ cao. Khí tống hợp sau khi khử bỏ tạp chất sẽ được đưa vào lò phản ứng có xúc tác đế tạo thành metanol. Công nghệ trước đây sử dụng xúc tác kẽm cromat trong điều kiện áp suất cao 300 -1000 atm và nhiệt độ cao khoảng 400oC thực hiện trong pha khí. Công nghệ hiện nay chủ yếu tiến hành trong pha lỏng với xúc tác hợp lý hơn ở nhiệt độ và áp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    32    1    27-03-2023
103    8    1    27-03-2023
138    30    2    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.