Nhiên liệu sinh học: Nguồn năng lượng tương lai(tt)

Ở nước ta việc tìm kiếm và thăm dò dầu mỏ đã thực hiện từ lâu trong thời kỳ chiến tranh ở cả 2 miền Nam và Bắc; trong những năm đầu của thập niên 1960 - 1970 chúng ta đã tìm thấy dầu và khí ở vùng châu thổ Sông Hồng song chưa xác định được chính xác. Còn ở miền Nam, việc thăm dò chủ yếu ở thềm lục địa vào những năm cuối của thập niên 60. | Nhiên liệu sinh học Nguồn năng lượng tương lai tt II. NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH -SƠ LƯỢC tìNh hình kHai THÁC VÀ SỬ DỤNG 1. VN . Dầu mỏ và khí thiên nhiên Ở nước ta việc tìm kiếm và thăm dò dầu mỏ đã thực hiện từ lâu trong thời kỳ chiến tranh ở cả 2 miền Nam và Bắc trong những năm đầu của thập niên 1960 - 1970 chúng ta đã tìm thấy dầu và khí ở vùng châu thổ Sông Hồng song chưa xác định được chính xác. Còn ở miền Nam việc thăm dò chủ yếu ở thềm lục địa vào những năm cuối của thập niên 60. Kết quả thăm dò là phát hiện được 3 bồn trầm tích có dầu khí quan trọng là bồn Cửu Long bồn Sài Gòn - Brunây và bồn vịnh Thái Lan. Tháng 8 1973 Chính quyền Sài Gòn đã tổ chức đấu thầu và đã có 4 tổ hợp các công ty nước ngoài trúng thầu bắt đầu tiến hành thăm dò tìm kiếm vào năm 1974 đến tháng 4 1975 phải bỏ dở khi miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Tháng 12 1983 Nhà nước ta lại bắt đầu cho thăm dò tìm kiếm trở lại và đã phát hiện được dầu ở tầng Miocene hạ 5 1984 rồi ở tầng Oligocene 2 1986 . Tấn dầu được khai thác đầu tiên ở mỏ Bạch Hổ vào tháng 6 1986 tháng 9 1988 bắt đầu khai thác chính thức. Số liệu về sản lượng dầu khí khai thác tại Việt Nam được trình bày tại Bảng 4. Bảng 4. Sản lượng dầu khai thác ở Việt Nam Năm khai thac Khối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.