MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ GIẢI BÀI TOÁN DỰNG HÌNH

Toán dựng hình đóng vai trò quan trọng trong việc học toán của các em học sinh. Lý thuyết dựng hình là một lĩnh vực toán học được phát triển sâu rộng. Nó đặc biệt phong phú giúp học sinh phát huy sáng kiến toán học và thói quen suy luận hợp logic. Việc giải những bài toán dựng hình đòi hỏi học sinh nhận thức bài học một cách sâu sắc và không cho phép các em giải quyết vấn đề một cách máy móc . Bên cạnh đó học sinh không những còn rèn luyện sử dụng dụng. | Nhöng thöïc teá ñeå giaûi ñöôïc moät baøi toaùn döïng hình ñoái vôùi hoïc sinh THCS khoâng phaûi laø moät vieäc ñôn giaûn. Maëc duø chuùng ta bieát ñeå giaûi moät baøi toaùn döïng hình ta thöôøng phaûi thöïc hieän theo 4 böôùc : Phaân tích - Caùch döïng - Chöùng minh - Bieän luaän. Song hoïc sinh lôùp 6, 7 chæ môùi laøm quen vôùi moät soá baøi toaùn nhö veõ tam giaùc bieát 3 caïnh, veõ tam giaùc bieát 2 caïnh vaø goùc xen giöõa. , coøn ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 8 caùc em ñöôïc hoïc caùch döïng hình baèng thöôùc vaø compa nhöng caùc em chöa hoaøn toaøn hieåu roõ caùc khaùi nieäm cô baûn, khi leân lôùp 9 thì caùc baøi taäp veà döïng hình trong saùch giaùo khoa quaù ít, höôùng daãn vaø gôïi yù cuõng khoâng ñuû neân caùc em khoù hoïc coù keát quaû. Ña soá caùc em chæ hieåu moät caùch maùy moùc caùc ñònh lí vaø quy taéc neân khoâng theå vaän duïng chuùng moät caùch linh hoaït. Veà phía giaùo vieân cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên nhö thôøi löôïng luyeän taäp taïi lôùp quaù ít, ñoái töôïng hoïc sinh khoâng ñoàng ñeàu. Ñeå naém ñöôïc caùc böôùc giaûi moät baøi toaùn döïng hình ñaõ khoù maø vaän duïng caùc kieán thöùc vaø phöông phaùp ñoù vaøo vieäc giaûi caùc baøi toaùn laïi caøng khoù hôn. Hôn nöõa phaàn lôùn caùc em do khaû naêng tö duy coøn haïn cheá neân vieäc giaûi moät baøi toaùn döïng hình laïi gaëp nhieàu khoù khaên hôn , trong moät soá baøi toaùn coù khi phaûi veõ theâm nhöõng hình môùi nhaèm laøm xuaát hieän caùc yeáu toá neâu trong ñeà baøi hoaëc laøm xuaát hieän nhöõng hình coù theå döïng ñöôïc ngay. Ñaây laø noãi traên trôû khoâng chæ cuûa rieâng toâi. Laø giaùo vieân giaûng daïy boä moân toaùn THCS, toâi mong goùp söùc mình vaøo coâng vieäc giaûng daïy, muïc ñích laø ñeå caùc em naém baét moät caùch coù heä thoáng vaø chi tieát caùch giaûi moät baøi toaùn döïng hình. Vì theá toâi choïn ñeà taøi “

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    15    1    24-03-2023
2    16    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.