Công bố Số: 03/2010/CBGVL-LS của UBND Thành phố Hà Nội

Công bố về giá vật liệu xây dựng. . | UBND I ÁNH PHÓ HÀ NỘI CỘNG 1IOÀ XẢ 1 íộl CIlú NGHÍA VIỆT NAM LIÊN SỜ XÂY DựNG-TÀl CHÍNH Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc sổ 03 2010 Hà Vậí ngày Ị ỉ ihâỉĩg ỉ nủíìì 20 Ị 0 CÔNG BÓ GIÁ VẶT LIỆU XÂY DỰNG can cử Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định sổ 112 2009 NĐ-CP ngáy 14 12 2009 của chính phú ve quăn lỹ chí phí dâu tư xảy dựng công trình Cân cứ Nghị định sổ 124 2007 NĐ-CP ngày 31 7 2007 cùa Chính phú vềquản lý vật liệu xây dựng Cân cứ Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngáy 12 02 2009 cùa Chính phũ vè Quân lý dự án đẳu tir xây dựng cóng trình Căn cứ Thõng tư sổ 04 2010 TT-BXD ngáy 26 5 2010 cua Bộ Xây dựng hướng dần ỉập và quản lý chi phí dâu tư xây dựng công trinh Cân cữ Quỹềc dinh số 54 2008 QH-UBND ngày 22 12 2008 cưa UBND Thành phõ Hà Nội vẻ việc ban hành Quy quy dinh một so dieu quán lỹ chi phi đầu U xày dựng công trình sừ dụng vồn Nhà nước do Thành phố Hà Nội quàn lý Căn cứ văn bán số 4908 UBND-KT ngày 30 6 2010 của UBND Thành pho Hà Nội vẽ việc tang cưởng quân lý giá trên dịa bán Thành phố Hà Nội Liên sờ Xây dựng - l ài chinh công bố giã vật liệu xây dựng chưa cỏ VAT Ọuý IV năm 2010 như sau 1. Giá vật liệu trong bàng công bổ giá vật liệu xá dựng dược xâc dịnh trẽn co sớ khảo sát mạt bang giá trên toán dịa bàn toàn Thành pho Hà Nội. là giá trung binh den chà tì cũng trinh tại thời diểm cỏn g bố 2. Bâng giá vát 1ÎÇU kẽm theo công bố náy lít các loại vật liệu pho hiên dạt liêu chuẩn lãm cơ sở tham kháo trong việc lập và quàn ý chi phi dâu lư xây dụng cõng trinh. 3. Chũ dầu tư vũ Lồ chức tư van khi sừ dụng thông tin vẻ giá vật liệu đẽ lập vá quán lý chi phi dàu tư xây dựng công trinh can can cứ vào địa dièm của công trinh địa điềm cung cầp vật lư. khối lượng vật liệu sử dụng mục tiêu dầu tư linh chẩt của cõng trinh yêu cầu thiet ke và quy dịnh về quán lý chat lượng công trinh dè xem xét. lựa chọn loại vật liệu họp lý và xác định giá vật liệu phũ hợp giâ thị trường đảp ừng mục tiêu đau tư chồng thắt thoát lãng phi. Chù dàu tư phái hoàn toàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.