Electrokinetics

Introduction: Chemical systems are governed by three experimental variables (temperature, pressure, and composition), whereas electrochemical systems by four variables (temperature, pressure, composition, and electrical state). Thus, electrochemical systems enjoy an additional degree of freedom that makes them more versatile and easier to control. Chemical systems at equilibrium are unable to do or to receive work.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.