Oxygen Evolution

Generalities: The formation of gaseous O2 at the anode of an electrolytic cell containing an aqueous electrolyte solution is the most frequent electrode reaction. It has immense practical implication because it always accompanies the electrolytic production of H2 in water electrolyzers, the cathodic deposition of metals in metal electrowinning processes, and the application of a cathodic current in cathodic protection operations, and it takes place at the negative pole of metal–air power sources upon recharging. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    121    3    29-03-2023
11    23    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.