Polymer

Introduction: Other than in solutions or in ionic liquids, ionic conduction can take place in the solid state also. The solids that exhibit ionic conduction are called ‘solid-state ionic conductors’. Based on the charge of ionic species responsible for the conduction, they are divided into cationic and anionic conductors; then, based on specific species involved in the conduction, they are further subdivided into sodium ion conductors, proton conductors, fluorine ion conductors, and so on. Electrolytes in which the solid conductor is a polymer are more specifically referred to as polymer electrolytes (or ionomers). .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    43    1    28-03-2023
100    31    1    28-03-2023
433    31    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.