Anion-Exchange Membranes

Introduction: Background The vast majority of research into solid-state polymer electrolytes for low-temperature (o200 1C) fuel cells has focused on proton-exchange membrane (PEM) fuel cells (PEMFCs). Recently, there has been interest in the application of the analogous anion-exchange membranes (AEMs), in alkaline forms, in low-temperature fuel cells (Figure 1).

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    23    1    29-03-2023
36    26    1    29-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.