ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHÂP HÀNH CHI ĐOÀN LỚP XH10A NHIÊM KỲ 2010 - 2011

Thưc hiện hương dẫn số 01/HD – ĐTN ngày 7/9/2009 của BCH Đoàn trương ĐH Công Đoàn về tổ chưc Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2011, dưa trên cơ sơ kết quả hoạt động của BCH Chi đoaǹ nhiêṃ kỳ 2009 - 20010, phương hương hoạt đôṇ g cuả Chi đoaǹ XH10A nhiêṃ kỳ 2010 - 2011. | ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN XH10A ***** Hà Nội, ngày 28 tháng 28 năm 2010 ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN LỚP XH10A NHIỆM KỲ 2010 - 2011 Thực hiện hướng dẫn số 01/HD – ĐTN ngày 7/9/2009 của BCH Đoàn trường ĐH Công Đoàn về tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2011, dựa trên cơ sở kết quả hoạt động của BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 - 20010, phương hướng hoạt động của Chi đoàn XH10A nhiệm kỳ 2010 - 2011. BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2010 xây dựng Đề án nhân sự BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2011 như sau: I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 1. Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 2. Căn cứ kết quả hoạt động của BCH và của Chi đoàn XH10A trong nhiệm kỳ 2009 - 2010. 3. Căn cứ vào phương hướng hoạt động của Chi đoàn lớp XH10A trong nhiệm kỳ 2010 - 2011. II. YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH: 1. Xây dựng BCH Chi đoàn lớp XH10Ađoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, uy tín để chỉ đạo phong trào Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn của lớp. 2. BCH Chi đoàn lớp XH10A nhiệm kỳ 2010 - 2011 phải gồm nhiều đồng chí tiêu biểu; có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. III. TIÊU CHUẨN ỦY VIÊN BCH CHI ĐOÀN LỚP XH10A NHIỆM KỲ 2010 - 2011. 1. Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường XHCN, quyết tâm thực hiên đường lối đổi mới của Đảng CSVN khởi xướng và lãnh đạo. 2. Có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của BCH và có khả năng tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đoàn các cấp đề ra. 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, có lối sống trung thực, lành mạnh, không cơ hội, cá nhân. 4. Có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên và được đoàn viên trong lớp tín nhiệm. IV. DỰ KIẾN CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG BCH CHI ĐOÀN LỚP XH10A NHIỆM KỲ 2010 - 2011: 1. Số lượng: 3 đ/c ( có ít nhất 1 đ/c nữ ). 2. Cơ cấu: gồm 1 đ/c Bí thư; 1 đ/c Phó Bí thư và 1 đ/c ủy viên. Trên đây là Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2010 - 2011 do BCH nhiệm kỳ 2009 - 2010 xây dựng và trình trước Đại hội. BCH CHI ĐOÀN XH10A BÍ THƯ Phan Văn Hải

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    8    2    31-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.