Quản lý dự án - Project Management

Thế nào là một dự án? PMI - Project Management Institue. "Dự án là một công việc thực hiện trong khoảng thòi gian xác định để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có tính duy nhất". "A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service".

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    21    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.