thuật toán A

Thuật toán A*: Cấu trúc dữ liệu: - P: tập các trạng thái chờ quyết định và được tổ chức ở dạng stack - Q: tập hợp các trạng thái đã phát triển - Biến found - Hàm father Thuật toán: Input data. | Thuật toán A*: Cấu trúc dữ liệu: - P: tập các trạng thái chờ quyết định và được tổ chức ở dạng stack - Q: tập hợp các trạng thái đã phát triển - Biến found - Hàm father Thuật toán: Input data: Đồ thị ẩn G(u0, R), hàm giá k(u,v): U x U R+ Hàm h: U R+ 1. P {u0}; Q Ø; found false; 2. While (P ≠ Ø) and (not found) do . Loại trạng thái u ở đỉnh khỏi stack P và lưu nó vào Q: Pop(P,u); Add(u,Q); . If u ϵ T then found true else if S(u) ≠ Ø then for v ϵ S(u) do if v ∉ P ⋃ Q or (g(u) + k(u,v) < g(v)) then . g(v) g(u) + k(u,v); . f(v) g(v) + h(v); . father(v) u; . đưa v vào P theo trật tự tăng của hàm f rồi giảm của hàm g

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
325    37    1    27-03-2023
6    20    1    27-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.