HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPLE

Một số tài liệu hướng dẫn sử dụng Maple bằng tiếng Việt trên mạng, các bạn có thể download về để tham khảo | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MAPLE Maple là phần mềm tính toán được dùng phổ biến. Nó cung cấp đầy đủ các công cụ phục vụ cho việc tính toán số và tính toán biểu trưng tính toán trừu tượng trên các tham biến vẽ đồ lhị .cho nhiều phân ngành như Đại số tuyến tính Toán rời rạc Toán tài chính Thống kê Lý thuyết số Phương trình vi phân . .Công cụ tính toán như Maple giúp chúng ta được giải phóng khỏi những tính toán phức tạp vốn mất nhiều thời gian và đặc biệt là giúp chúng ta tránh được sai sót nhầm lẫn khi tính toán. Nội dung tài liệu I. Các phép tính cơ II. Tính toán trên ma III. Giải phương trình vi IV. Vẽ đồ thị hàm V. Tính toán cực VI. Lập I. Các phép tính cơ bản 1. Xây dựng biểu thức 1 Các phép toán - 2 Các hàm sơ cấp V sin x cos x tan x cotan x V exp x V ln x log a x V abs x V max x1 x2 . min x1 x2 . V sqrt x V GAMMA x Beta x y 3 Các hằng số Pi I infinity true false . 4 Lệnh gán T biểu thức 2. Khai triển biểu thức lệnh expand. expand x 1 x 2 x2 3 x 2 expand x 1 x 2 x 1 ----- ---------- x 2 x 2 expand sin x y sin x cos y cos x sin y expand cos 2 x 2 cos2 x - 1 expand exp a ln b exp a b 3. Xác định giá trị lệnh evalf evalf Pi evalf 5 3 exp -2 3 I sin Pi 4 15 I evalf cos 1 sin 1 I I evalf 3 4 xA2 1 3 x-sqrt 2 x2 x - int exp xA3 x evalf evalf Int tan x x 4 x evalf xA5 xA3 x 1 4. Tính đạo hàm và tích phân a. Tính đạo hàm lệnh diff diff sin x x cos x diff sin x y 0 diff sin x x 3 -cos x diff x sin cos x x sin cos x - xcos cos x sin x diff tan x x 1 tan2 x diff xA2 x yA3 x y 2 6 y b. Tính nguyên hàm và tích phân lệnh int int sin x x -cos x int sin x x 2 int x xA3-1 x 1 3ln -1 x -1 6ln x2 x 1 1 3sqrt 3 arctan 1 3 2x 1 sqrt 3 int exp -xA2 ln x x - 1 4 sqrt Pi gamma - 1 2 sqrt Pi ln 2 5. Giải phương trình và bất phương trình đại số lệnh solve Ví dụ 1. Giải phương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
272    14    1    24-03-2023
20    21    1    24-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.