Bài giảng Microsft Excel

Tạo một tệp mới: C1: Nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ. C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N. C3: Nháy vào menu File/New /Blank workbook. Mở một tệp đã có trên ổ đĩa: C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ. Ấn tổ hợp phím Ctrl + O. Nháy vào menu File/Open | BÀI GIẢNG MICROSOFT EXCEL 17/3/2009 Khởi động Excel C1: Nháy kép chuột vào biểu tượng trên màn hình (Desktop) C2: Nháy chuột vào Start/Programs/Microsoft Excel (Office 2000) hoặc Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office Excel (Office 2003) C3: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình. 17/3/2009 Cửa sổ làm việc của Excel Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Thanh cộng cụ Thanh định dạng Thanh công thức Dòng tên cột Cột tên hàng Thanh cuốn ngang Thanh cuốn dọc Danh sách các sheet Bảng tính 17/3/2009 Tạo một tệp mới C1: Nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N C3: Nháy vào menu File/New /Blank workbook 17/3/2009 Mở một tệp đã có trên ổ đĩa C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ Ấn tổ hợp phím Ctrl + O Nháy vào menu File/Open 1. Chọn nơi chứa tệp 2. Chọn tệp cần mở Chọn chế độ mở 3. Ấn nút Open để mở Bấm nút Cancel để hủy bỏ lệnh mở file 17/3/2009 . | BÀI GIẢNG MICROSOFT EXCEL 17/3/2009 Khởi động Excel C1: Nháy kép chuột vào biểu tượng trên màn hình (Desktop) C2: Nháy chuột vào Start/Programs/Microsoft Excel (Office 2000) hoặc Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office Excel (Office 2003) C3: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình. 17/3/2009 Cửa sổ làm việc của Excel Thanh tiêu đề Thanh thực đơn Thanh cộng cụ Thanh định dạng Thanh công thức Dòng tên cột Cột tên hàng Thanh cuốn ngang Thanh cuốn dọc Danh sách các sheet Bảng tính 17/3/2009 Tạo một tệp mới C1: Nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl + N C3: Nháy vào menu File/New /Blank workbook 17/3/2009 Mở một tệp đã có trên ổ đĩa C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên thanh công cụ Ấn tổ hợp phím Ctrl + O Nháy vào menu File/Open 1. Chọn nơi chứa tệp 2. Chọn tệp cần mở Chọn chế độ mở 3. Ấn nút Open để mở Bấm nút Cancel để hủy bỏ lệnh mở file 17/3/2009 Ghi file vào ổ đĩa C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S C3: Vào menu File/Save Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm giác là Excel không thực hiện việc gì). Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save As, chọn nơi ghi tệp trong khung Save in, gõ tên tệp cần ghi vào khung File name, ấn nút Save. 17/3/2009 Nháy vào menu File/Save As. hoặc ấn phím F12 Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp mới được tạo ra có cùng nội dung với tệp cũ. Ghi file vào ổ đĩa với một tên khác 1. Chọn nơi cất file 2. Nhập tên mới cho file 3. Ấn nút Save để ghi file Ấn nút Cancel để hủy bỏ thao tác ghi file 17/3/2009 Thoát khỏi Excel C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4 C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên phải cửa sổ làm việc của PowerPoint. C3: Vào menu File/Exit Nếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 Message Box: Yes: ghi tệp trước khi thoát, No: thoát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    27    2    02-04-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.