Báo cáo chuyên đề nhóm 3 " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò ,chức năng,trách nhiệm và cơ cấu"

Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, | Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóm trưởng: ThS. Bùi Đức Bền Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN. Phạm Minh Tạo CN. Đào Hồng Minh Hà Nội, tháng 6 năm 2000 2 Mục lục Trang Tóm tắt 4 I/ Đánh giá vai trò, chức năng, trách nhiệm của Chính 6 phủ, các Bộ và chính quyền địa phương. 1. Kết quả về cải cách vai trò, chức năng, trách nhiệm của hệ 6 thống hành chính nhà nước Đánh giá những nét khái quát Những thay đổi khả quan và ảnh hưởng về vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức hành chính 2. Những tồn tại của tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 9 3. Nguyên nhân 13 4. Đề xuất - định hướng và giải pháp về vai trò, chức năng, trách 14 nhiệm của Chính phủ và chính quyền địa phương Về vai trò chức năng mới của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong nền kinh tế thị trường: Giải pháp tiến hành rà soát và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền trách nhiệm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ II/ Đánh giá cơ cấu tổ chức cấp Trung ương 17 1. Những kết quả cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy Trung ương: 17 Về sắp xếp, tinh giảm tổ chức cũ: Về thành lập tổ chức mới và nâng cấp tổ chức: Những thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy Trung ương và ảnh hưởng của sự thay đổi 2. Vấn đề tồn tại, hạn chế của tổ chức, bộ máy Trung ương 20 3. Nguyên nhân 24 4. Đề xuất phương hướng - giải pháp về cải cách cơ cấu tổ chức 25 bộ máy Trung ương c:\vanban\thai\3\undp1 3 Đối tượng cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy Trung ương Hướng sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức III/ Đánh giá cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương: 29 1. Về kết quả cải cách cơ cấu chính quyền địa phương các cấp 29 2. Những tồn tại, hạn chế của tổ chức bộ máy chính quyền địa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG