Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước)

Bước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang vận hành theo cơ chế thị trường, kéo theo những thay đổi về mọi mặt trong đời sống xã hội đã tác động trực tiếp đến đạo đức cán bộ công chức, làm bộc lộ rõ hơn những ưu, khuyết điểm vốn có trong đội ngũ cán bộ công chức hiện tại. bên cạnh những mặt mạnh, những ưu điểm cơ bản của mình, đội ngũ cán bộ công chức nhà nước còn tồn tại nhiều khuyết nhược điểm về mặt phẩm chất đạo đức, | Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 4: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (Đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóm trưởng: TS. Chu Văn Thành Các thành viên chính: TS. Dương Quang Tung CN. Nguyễn Duy Thăng TS. Trần Quang Minh TS. Hà Quang Ngọc Hà Nội, tháng 6 năm 2000 1 Mục lục Nội dung Trang lời mở đầu 2 I. Quản lý nguồn nhân lực 4 II. Lĩnh vực tiền lương của cán bộ công chức 10 III. Lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 12 IV. Lĩnh vực đạo đức cán bộ công chức 14 V. Phương hướng, giải pháp 17 2 mở đầu Lĩnh vực “Quản lý và phát triển nguồn nhân lực” là một trong 5 nội dung chủ yếu trong khuôn khổ rà soát cải cách hành chính nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng một chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo đánh giá này tập trung vào các vấn đề: Quản lý nguồn nhân lực; tiền lương; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và đạo đức cán bộ công chức. Nội dung báo cáo đi vào phân tích, đánh giá những kết quả, thành tựu đ∙ đạt được cũng như những mặt hạn chế, thiếu sót, nhược điểm và những nguyên nhân chủ yếu trong từng lĩnh vực; đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh cải cách lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời kỳ mới. Sau khi phân tích đánh giá từng nội dung cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, báo cáo đưa ra các khuyến nghị về phương hướng và giải pháp chủ yếu để tiếp tục cải cách trong lĩnh vực này, trong đó nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung giải quyết trong chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ: Phương hướng chung là xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức nhà nước chuyên nghiệp, ổn định, hợp lý về cơ cấu, số lượng, chất lượng, đủ năng lực, phẩm chất để thực thi công vụ có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    9    1    31-07-2021