TỔNG CUNG TRONG NGẮN HẠN

Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, Giới thiệu đường Phillips , Vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, Lý thuyết tổng cung mới | Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 TOÅNG CUNG TRONG NGAÉN HAÏN Baøi giaûng soá 9 1 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ THAÛO LUAÄN Thaûo luaän caùc moâ hình toång cung ngaén haïn Giôùi thieäu ñöôøng Phillips Vaán ñeà chi phí caét giaûm laïm phaùt Lyù thuyeát toång cung môùi 2 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 MOÂ HÌNH TIEÀN LÖÔNG CÖÙNG NHAÉC Giaû thieát Caàu lao ñoäng quyeát ñònh möùc nhaân duïng Muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø toái ña hoaù lôïi nhuaän Tieàn löông danh nghóa cöùng nhaéc vaø ñöôïc quyeát ñònh thoâng qua ñaøm phaùn giöõa ngöôøi chuû vaø coâng nhaân 3 MOÂ HÌNH TIEÀN LÖÔNG CÖÙNG NHAÉC VAØ ÑÖÔØNG SRAS P SRAS P2 P1 W/P 1 W/P2 Y L Y = f(L) 4 .LD(W/P) Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 MOÂ HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN Tieàn löông trung bình laø linh hoaït ñeå cho thò tröôøng lao ñoäng caân baèng lieân tuïc. Doanh nghieäp coù thoâng tin chính xaùc hôn coâng nhaân veà giaù caû Cung lao ñoäng laø moät haøm soá cuûa tieàn löông thöïc döï ñoaùn e LS = f(W/P ) Tieàn löông thöïc döï ñoùan baèng tích tieàn löông thöïc nhaân cho möùc nhaän thöùc sai laàm cuûa coâng nhaân W/Pe = W/P×P/Pe 5 MOÂ HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN Cung lao ñoääng phuïï thuoäcä vaøøo tieààn löông thöïc döï ñoùùan vaøø möùc nhaään thöùc sai laààm cuûûa coâng nhaân e LS = f(W/P×P/P ) Caàu lao ñoäng laø moät haøm W/P soá cuûa tieàn löông thöïc LS1 LD = f(W/P) LS2 Thò tröôøng caân baèng taïi E1 Khi giaù taêng, ngöôøi coâng E1 nhaân saün saøng laøm vieäc (W/P)1 nhieàu hôn vôùi moät möùc E2 tieàn löông thöïc nhö tröôùcÆ ñöôøng cung lao (W/P)2 ñoäng dòch qua phaûi Ñieåm caân baèng môùi E2Æ LD möùc nhaân duïng taêng khi giaù taêng L 0L1 L2 6 Trương Quang Hùng Chương trình Giảng dạyKinhtế Fulbright, 2007-2008 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 10 MOÂ HÌNH NHAÄN THÖÙC SAI LAÀM CUÛA COÂNG NHAÂN VAØ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    50    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.