Thế lực thị trường: Độc quyền bán

Độc quyền bán là gì? Nguồn gốc của độc quyền bán? Các mục tiêu, giới hạn, và quyết định về giá bán hoặc sản lượng của nhà độc quyền bán, Đo lường sức mạnh độc quyền, Chi phí xã hội do sức mạnh độc quyền bán, Kiểm soát độc quyền | Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2007 - 2008 Baøi giaûng 15 Baøi giaûng 15 Theá löïc thò tröôøng: Ñoäc quyeàn baùn Caùc chuû ñeà thaûo luaän Ñoäc quyeàn baùn laø gì? Nguoàn goác cuûa ñoäc quyeàn baùn? Caùc muïc tieâu, giôùi haïn, vaø quyeát ñònh veà giaù baùn hoaëc saûn löôïng cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn Ño löôøng söùc maïnh ñoäc quyeàn Chi phí xaõ hoäi do söùc maïnh ñoäc quyeàn baùn Kieåm soaùt ñoäc quyeàn 1 Ñaëng Vaên Thanh 10/26/2007 Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2007 - 2008 Baøi giaûng 15 Caïnh tranh hoaøn haûo Nhôù laïi caùc giaû ñònh cuûa caïnh tranh hoaøn toaøn: Coù nhieàu ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn Khoâng coù raøo caûn gia nhaäp ngaønh Saûn phaåm ñoàng nhaát Thoâng tin hoaøn haûo Chi phí giao dòch baèng 0 Heä quaû: Doanh nghieäp chaáp nhaän giaù: P = LMC = LAC Lôïi nhuaän kinh teá trong daøi haïn baèng 0 Caïnh tranh hoaøn haûo PPThò tröôøng Moãi doanh nghieäp DS LMC LAC P0 P0 d = MR = AR q Q0 Q 0 q 2 Ñaëng Vaên Thanh 10/26/2007 Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Naêm hoïc 2007 - 2008 Baøi giaûng 15 Ñoäc quyeàn baùn laø gì? 1. Moät ngöôøi baùn – Nhieàu ngöôøi mua 2. Moät saûn phaåm (khoâng coù saûn phaåm thay theá gaàn) 3. Coù raøo caûn ngaên caùc DN khaùc gia nhaäp ngaønh Nguoàn goác cuûa ñoäc quyeàn baùn Ñeå coù ñoäc quyeàn, phaûi toàn taïi raøo caûn gia nhaäp ngaønh Kinh teá: Lôïi theá theo quy moâ (daãn tôùi ñoäc quyeàn töï nhieân) Phaùp lyù: Quyeàn sôû höõu trí tueä (patent, copyrights) Söï cho pheùp cuûa chính phuû (thöôøng laø söï hôïp thöùc hoùa ñoäc quyeàn töï nhieân hoaëc laø ñeå phuïc vuï caùc muïc tieâu cuûa nhaø nöôùc) Kyõ thuaät: Ngoaïi taùc maïng löôùi (network externality) Lôïi ích cuûa moät saûn phaåm/dòch vuï taêng khi soá ngöôøi söû duïng taêng Ví duï: Baøn phím QWERTY, Windows vs. Apple, ñieän thoaïi . Ñaëng Vaên Thanh – Vuõ Thaønh Töï Anh 6 3 Ñaëng Vaên Thanh 10/26/2007 Chöông .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    43    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.