ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. | ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu 2007 - 2008 21/10/2007 Vũ Thành Tự Anh 1 Bài giảng 1 Giới thiệu tổng quan 21/10/2007 2 1 Kinh tế học là gì? Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan hiếm - mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của mỗi cá nhân, hộ gia đình, công ty, quốc gia . Hệ quả: Con người buộc phải lựa chọn về: (i) nhu cầu/ước vọng và (ii) khả năng/nguồn lực Bài toán tối ưu: Mục tiêu và ràng buộc 21/10/2007 3 Lý thuyết và Mô hình kinh tế Phân tích vi mô • Lý thuyết được sử dụng để giải thích một hiện tượng quan sát được trên thực tế, hoặc để dự báo về những sự kiện sẽ xảy ra. • Lý thuyết được xây dựng trên cơ sở các giả định ban đầu, các quy luật kinh tế, và các thao tác logic. • Ví dụ: Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng Lý thuyết về công ty 21/10/2007 4 2 Con đường đã đi qua Ba khu vực của nền kinh tế - Khu vực sản xuất - Khu vực tiêu dùng - Khu vực nhà nước Hai thị trường G - Thị trường yếu tố đầu vào - Thị trường sản phẩm Vai trò (thất bại) của thị trường Vai trò (thất bại) của nhà nước 21/10/2007 5 Bài giảng 2 Cầu, cung, và cân bằng thị trường 21/10/2007 6 3 Trạng thái cân bằng thị trường S P ($/Ñôn vò) Giao nhau giöõa caùc ñöôøng P 0 cung vaø caàu laø ñieåm caân baèng thò tröôøng. Taïi P0 löôïng cung baèng vôùi löôïng caàu vaø baèng Q0 . D Q Q0 21/10/2007 7 Trạng thái cân bằng thị trường Tại điểm cân bằng của thị trường: • QD = QS • Không thiếu hụt (không dư cung) • Không có áp lực làm thay đổi giá Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, mỗi điểm trên đường cầu (đường cung) đều là những điểm lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng (sản xuất) 21/10/2007 8 4 Cơ chế (giá) thị trường P S ($/Ñôn vò) Dö thöøa P1 P0 D Q Q QD 0 QS 21/10/2007 9 Cơ chế (giá) thị trường S P D .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    179    5    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.