Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công gồm có 6 phần, mục tiêu của báo các chuyên đề này là phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công, giải pháp thực hiện cải cách hành chính. ! | Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 5: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhóm trưởng: TS. Nguyễn Công Nghiệp Các thành viên chính: CN. Phạm Đình Cường CN. Nguyễn Minh Tân Hà Nội, tháng 6 năm 2000 Mục lục Nôi dung Trang Mở đầu 2 Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong 3 nền kinh tế thị trường và những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay I. Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế thị trường 3 II. Những đặc trưng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nay 6 Phần thứ hai : Cải cách ngân sách nhà nước Việt Nam và mối quan hệ với cải cách hành chính 12 Phần thứ ba : Thực trạng cải cách ngân sách ở Việt nam 15 1. Bối cảnh kinh tế - x∙ hội 15 2. Nội dung cải cách và kết quả 16 Phần thứ tư : Luật ngân sách nhà nước - Mục tiêu, kết quả và các vấn đề tồn tại 19 Phần thứ năm : Chính sách tài chính - những giải pháp hoàn thiện chính sách ngân sách giai đoạn 2001 - 2002 26 1. Chính sách tài chính ngân sách giai đoạn 2001 - 2002 26 II. Định hướng bổ sung, sửa đổi Luật ngân sách nhà nước 29 Phần thứ sáu: Kiểm toán Nhà nước - công cụ để tăng cường kỷ luật và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách 32 Mở đầu Trong khuôn khổ Đề án “Cải cách hành chính ở Việt nam”, nhóm nghiên cứu gồm có các chuyên gia của Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, có sự phối hợp của một số chuyên gia trong và ngoài ngành tổ chức đánh giá cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công của Việt Nam. Mục tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công; kết quả và các tồn tại hiện nay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các khuyến nghị về chủ trương và giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Bản báo cáo này gồm 6 phần : - Phần thứ nhất : Những vấn đề lý luận về tài chính công trong nền kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    9    1    06-08-2021