Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Sản lượng cân bằng: Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi, Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng, Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiềm năng | Chương trình giảng dạykinhtế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 MOÂ HÌNH IS-LM VAØ TOÅNG CAÀU Baøi giaûng soá 7 TRUONG QUANG HUNG 1 CÔ CAÁU MOÂ HÌNH IS-LM h nhaäp thu thu nhaäp Thò tröôøng taøi saûn Thò tröôøng haøng hoùa Cung tieàn (M/P) Saûn löôïng (Y) Caàu tieàn (L) Toång caàu (YD) laõi suaát Chính saùch tieàn teä Chính saùch taøi khoùa M G,T TRUONG QUANG HUNG 2 Trương Quang Hùng Chương trình giảng dạykinhtế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 THÒ TRÖÔØNG HAØNG HOÙA VAØ ÑÖÔØNG IS TRUONG QUANG HUNG 3 MÔ HÌNH KEYNES • Giả thiếtcơ bản – Giávàtiềnlương là cốđịnh – Nguồnlựccòndư thừaÆ Tổng cung co giãn hoàn tòan vớigiá – Tổng cầu quyết định sảnlượng/thu nhập – Nềnkinhtếđóng TRUONG QUANG HUNG 4 Trương Quang Hùng Chương trình giảng dạykinhtế Fulbright, 2007-08 Kinh tế vĩ mô - Bài giảng 7 TỔNG CẦU • Tổng cầuhay tổng chi tiêu dự tính – Chi tiêu tiêu dùng củahộ gia đình phụ thuộcvàothu nhậpkhả dụng C = C(Y-T) MPC = ∆C/ ∆(Y-T); 0

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.