Các mục tiêu kiến thức

Những kỹ năng về năng lực cơ bản: đọc, viết, tính toán; Những kỹ năng giao tiếp thông tin: nói, nghe; Những kỹ năng thích ứng: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo ; Những kỹ năng phát triển: tự trọng, động viên, xác định mục tiêu, hoạch định sự nghiệp; Những kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: quan hệ qua lại giữa các cá nhân, làm việc theo đội, đàm phán; Những kỹ năng ảnh hưởng: Hiểu biết văn hóa tổ chức, lãnh đạo tập thể | Caùc muïc tieâu kieán thöùc Cao nhaát Thaáp nhaát HIeåu Kieán thöùc Aùp duïng Phaân tích Toång hôïp Löôïng giaù Ñaùnh giaù giaù trò cuûa caùc yù töôûng,, söï vaät, hieän töôïng, lyù thuyeát, . Taïo neân moät toång theå töø nhöõng phaàn rieâng bieät Taùch moät toångh theå thaønh nhöõng phaàn rieâng bieät Söû duïng nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc tröôùc ñaây Hieåu bieát thoâng ñieäp coù nghóa gì Nhôù, nhôù laïi caùc söï thaät, söï kieän, thuaät ngöõ,. Nguyen Huu Lam Ñaèng sau kieán thöùc kyõ thuaät Nhöõng kyõ naêng veà naêng löïc cô baûn: ñoïc, vieát, tính toaùn Nhöõng kyõ naêng giao tieáp thoâng tin: noùi, nghe Nhöõng kyõ naêng thích öùng: giaûi quyeát vaán ñeà, tö duy saùng taïo Nhöõng kyõ naêng phaùt trieån: töï troïng, ñoäng vieân, xaùc ñònh muïc tieâu, hoaïch ñònh söï nghieäp Nhöõng kyõ naêng laøm vieäc nhoùm hieäu quaû: quan heä qua laïi giöõa caùc caù nhaân, laøm vieäc theo ñoäi, ñaøm phaùn Nhöõng kyõ naêng aûnh höôûng: Hieåu bieát vaên hoùa toå chöùc, laõnh ñaïo taäp theå Nguyen | Caùc muïc tieâu kieán thöùc Cao nhaát Thaáp nhaát HIeåu Kieán thöùc Aùp duïng Phaân tích Toång hôïp Löôïng giaù Ñaùnh giaù giaù trò cuûa caùc yù töôûng,, söï vaät, hieän töôïng, lyù thuyeát, . Taïo neân moät toång theå töø nhöõng phaàn rieâng bieät Taùch moät toångh theå thaønh nhöõng phaàn rieâng bieät Söû duïng nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc tröôùc ñaây Hieåu bieát thoâng ñieäp coù nghóa gì Nhôù, nhôù laïi caùc söï thaät, söï kieän, thuaät ngöõ,. Nguyen Huu Lam Ñaèng sau kieán thöùc kyõ thuaät Nhöõng kyõ naêng veà naêng löïc cô baûn: ñoïc, vieát, tính toaùn Nhöõng kyõ naêng giao tieáp thoâng tin: noùi, nghe Nhöõng kyõ naêng thích öùng: giaûi quyeát vaán ñeà, tö duy saùng taïo Nhöõng kyõ naêng phaùt trieån: töï troïng, ñoäng vieân, xaùc ñònh muïc tieâu, hoaïch ñònh söï nghieäp Nhöõng kyõ naêng laøm vieäc nhoùm hieäu quaû: quan heä qua laïi giöõa caùc caù nhaân, laøm vieäc theo ñoäi, ñaøm phaùn Nhöõng kyõ naêng aûnh höôûng: Hieåu bieát vaên hoùa toå chöùc, laõnh ñaïo taäp theå Nguyen Huu Lam Nhöõng ñoøi hoûi cuûa nôi laøm vieäc vaø vieäc hoïc taäp Nhieäm vuï vaø coâng vieäc ñöôïc hoäi nhaäp thoâng qua nhöõng ñònh nghóa raát roäng veà coâng vieäc hoaëc caùc ñoäi ña chöùc naêng Kieán thöùc vaø chöông trình hoïc taäp ñöôïc hoäi nhaäp: trao tay, bieát vaø laøm Ngöôøi lao ñoäng ñöôïc töï chuû roäng raõi hôn vaø laõnh nhieàu traùch nhieäm hôn Vieäc hoïc taäp laø chuû ñoäng, tích cöïc, vaø laø quaù trình khaùm phaù hôn laø moät söï chuyeån taûi, cung caáp thoâng tin Ngöôøi lao ñoäng giaûi quyeát vaán ñeà trong nhöõng tình huoáng môùi laï, chöa gaëp bao giôø Söï hieåu bieát saâu saéc ñöôïc khuyeán khích. Ñieàu naøy cho pheùp phaûn öùng vôùi nhöõng tình huoáng môùi laï maø ngöôøi hoïc chöa gaëp bao giôø Nguyen Huu Lam Nhöõng ñoøi hoûi cuûa nôi laøm vieäc vaø vieäc hoïc taäp Söï chuù troïng vaøo vieäc hoaøn thieän lieân tuïc Nhöõng tieáp caän môùi vôùi hoïc taäp chuù troïng vaøo quaù trình tö duy maø quaù trình naøy taïo ra vaø thuùc ñaåy vieäc hoïc hôn laø tìm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    145    3    29-05-2023
55    32    1    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.