Các mục tiêu kiến thức

Những kỹ năng về năng lực cơ bản: đọc, viết, tính toán; Những kỹ năng giao tiếp thông tin: nói, nghe; Những kỹ năng thích ứng: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo ; Những kỹ năng phát triển: tự trọng, động viên, xác định mục tiêu, hoạch định sự nghiệp; Những kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: quan hệ qua lại giữa các cá nhân, làm việc theo đội, đàm phán; Những kỹ năng ảnh hưởng: Hiểu biết văn hóa tổ chức, lãnh đạo tập thể | Các mục tiêu kiến thức Cao nhất Thấp nhất HIểu Kiến thức Aùp dụng Phân tích Tổng hợp Lượng giá Đánh giá giá trị của các ý tưởng,, sự vật, hiện tượng, lý thuyết, . Tạo nên một tổng thể từ những phần riêng biệt Tách một tổngh thể thành những phần riêng biệt Sử dụng những điều đã được học trước đây Hiểu biết thông điệp có nghĩa gì Nhớ, nhớ lại các sự thật, sự kiện, thuật ngữ,. Nguyen Huu Lam Đằng sau kiến thức kỹ thuật Những kỹ năng về năng lực cơ bản: đọc, viết, tính toán Những kỹ năng giao tiếp thông tin: nói, nghe Những kỹ năng thích ứng: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo Những kỹ năng phát triển: tự trọng, động viên, xác định mục tiêu, hoạch định sự nghiệp Những kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả: quan hệ qua lại giữa các cá nhân, làm việc theo đội, đàm phán Những kỹ năng ảnh hưởng: Hiểu biết văn hóa tổ chức, lãnh đạo tập thể Nguyen

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN