Công nghiệp hóa nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh sự thần kỳ Đông Á

Ngay từ khi bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế của mình, Trung Quốc và Việt Nam đều cố gắng trở thành một phần trong câu chuyện thành công của về kinh tế của Đông Á. Công nghiệp hoá nông thôn là một hiện tượng đặc thù của Đông Á, và công nghiệp hoá nông thôn Trung Quốc cho đến nay lại là trường hợp đáng lưu ý nhất. Cuốn sách đi sâu phân tích công nghiệp hoá nông thôn Trung Quốc trong bối cảnh của sự thần kỳ Đông Á rồi đánh giá công nghiệp hoá nông thôn | CHÛÚNG 4 CÖNG NGHIÏÅP HOAÁ NÖNG THÖN TRUNG QUÖËC TRONG BÖËI CAÃNH CUÃA SÛÅ THÊÌN KYÂ ÀÖNG AÁ Justin Yifu Lin vaâ Yang Pao öng nghiïåp hoaá nöng thön, möåt hiïån tûúång àùåc thuâ cuãa Àöng AÁ, húåp thaânh möåt böå phêån khöng thïí taách rúâi cuãa sûå thêìn kyâ Àöng AÁ. Laâ nïìn kinh tïë lúán nhêët trong khu Cvûåc, Trung Quöëc àaä àuöíi kõp, nïëu khöng muöën noái laâ vûúåt, caác nûúác laáng giïìng trong cöng cuöåc cöng nghiïåp hoaá nöng thön. Sûå phaát triïín kinh tïë cuãa Trung Quöëc trong 20 nùm qua àaä àûúåc sûå tùng trûúãng nhanh choáng cuãa khu vûåc cöng nghiïåp nöng thön, bao göìm vö söë caác doanh nghiïåp nöng thön qui mö nhoã do caác hûúng trêën, laâng xaä vaâ caá nhên thaânh lêåp höî trúå maånh me1ä. Neát àùåc thuâ cuãa Trung Quöëc laâ úã qui mö chûa tûâng thêëy cuãa nhûäng doanh nghiïåp naây. Nùm 1978, coá chûa àêìy 10% lûåc lûúång lao àöång nöng thön tham gia vaâo caác hoaåt àöång cöng nghiïåp, vaâ khu vûåc phi nöng nghiïåp chó chiïëm 8% thu nhêåp nöng thön; àïën nùm 1996, 30% lûåc lûúång lao àöång nöng thön àaä laâm viïåc trong ngaânh cöng nghiïåp àõa phûúng, vaâ thu nhêåp phi nöng nghiïåp àaä chiïëm túái 34% töíng thu nhêåp nöng thön. Mùåc duâ vai troâ cuãa noá trong sûå phên hoaá thu nhêåp theo vuâng vêîn coân nhiïìu tranh caäi, nhûng sûå tùng trûúãng maånh meä naây àaä goáp phêìn laâm cho viïåc phên phöëi thu nhêåp bònh àùèng hún úã cêëp àõa phûúng. Têìm cúä vaâ töëc àöå cöng nghiïåp hoaá nöng thön Trung Quöëc àaä thu 184 SUY NGÊÎM LAÅI SÛÅ THÊÌN KYÂ ÀÖNG AÁ huát sûå chuá yá röång raäi cuãa cöång àöìng caác hoåc giaã quöëc tïë. Nhiïìu lyá thuyïët khaác nhau àaä àûúåc phaát triïín àïí giaãi thñch sûå thaânh cöng naây. Lyá thuyïët vùn hoaá nhêën maånh vai troâ cuãa vùn hoaá húåp taác úã laâng xaä Trung Quöëc trong viïåc thuác àêíy sûå phaát triïín cuãa caác doanh nghiïåp nöng thön. Lyá thuyïët tùng trûúãng múái chuá troång àïën ngoaåi ûáng tñch cûåc do viïåc tñch luäy kiïën thûác, vaâ gêìn àêy laâ tñch luäy vöën xaä höåi, àûúåc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG