3C trong thương mại điện tử

Nếu như bạn nghĩ rằng dữ liệu lưu trữ của một web thành công chỉ là một catalog điện tử -hãy suy nghĩ lại. Một web chỉ gộp các trang liệt kê sản phẩm được kết nối vào một thẻ mua hàng trực tuyến có thể khiến bạn bán được hàng, song khách hàng không chỉ dựa vào báo giá mà còn có nhiều yếu tố khác khiến cửa hàng trực tuyến của bạn thành công: - Nội dung (Content): Bán sản phẩm và dịch vụ của bạn trong một ngữ cảnh phù hợp với khách hàng mà bạn | THÛÚNG MAÅI ÀIÏÅN TÛÃ 3 chûä C trong Thûúng maåi àiïån tûã ïëu nhû baån nghô rùçng dûä liïåu lûu trûä cuãa möåt chùåt cheä túái saãn phêím cuãa baån, song chùæc chùæn phaãi liïn Nweb thaânh cöng chó laâ möåt catalog àiïån tûã - quan túái nhu cêìu vaâ súã thñch cuãa caác khaách haâng tûúng haäy suy nghô laåi. Chó göåp caác trang liïåt kï saãn lai cuãa baån. Àïí thûåc hiïån àiïìu naây, baån cêìn phaãi laâm cho phêím àûúåc kïët nöëi vaâo möåt theã mua haâng trûåc tuyïën coá cûãa haâng web cuãa baån khöng chó laâ möåt núi àïí mua haâng thïí khiïën baån baán àûúåc haâng, song khaách haâng khöng hoáa, maâ coân laâ möåt nguöìn tòm hiïíu (a learning fountain) chó dûåa vaâo baáo giaá. Coá 3 chûä C (trong tiïëng Anh) baån nûäa. Àoá chñnh laâ àiïìu maâ Paul Siegel, möåt taác giaã, möåt phaãi xem xeát àïí cûãa haâng trûåc tuyïën cuãa baån thaânh cöng: nhaâ tû vêën tiïëp thõ Internet, nhaâ àaâo taåo vaâ diïîn giaã, àïì - Nöåi dung (Content): Baán saãn phêím vaâ dõch vuå cuãa xuêët. Öng laâ ngûúâi khúãi xûúáng "nguöìn tòm hiïíu", möåt web baån trong möåt ngûä caãnh phuâ húåp vúái khaách haâng maâ baån site taác àöång túái khaách thùm quan bùçng caách giuáp hoå tòm hûúáng túái. hiïíu. Öng nöíi tiïëng vúái cêu noái: "Möåt nguöìn tòm hiïíu laâ - Cöång àöìng (Community): Taåo möåt möi trûúâng trûåc möåt web site thu huát khaách haâng tûúng lai - khöng chó tuyïën maâ khaách gheá thùm site vaâ khaách haâng cuãa baån coá khaách thùm quan - bùçng caách giuáp hoå tòm hiïíu. Trong khi thïí tham gia vaâo vaâ caãm thêëy laâ möåt thaânh viïn cuãa noá. tòm hiïíu, hoå naán laåi vaâ mua haâng". Baån cêìn phaãi noi - Thûúng maåi (Commerce): Caác baáo giaá thûåc sûå vaâ xu gûúng öng ta vaâ thûåc hiïån tûúng tûå cho cûãa haâng web hûúáng phaát triïín xuêët phaát tûâ thu nhêåp. cuãa baån. Àoá laâ phûúng trònh cuãa site TMÀT: Nöåi dung Theo Siegel, caác site taåo nïn cöång àöìng, cöång àöìng xêy dûång phöí biïën nhêët trïn Net nïn àöå tin cêåy, àöå tin cêåy àem laåi Yahoo!, The Motley doanh thu. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG