Cải cách quốc gia

Có một loạt vấn đề có tác động mạnh trực tiếp tới tính hiệu quả của ODA dành cho môi trường, nhưng lại không phải đặc thù cho môi trường. Những vấn đề này có tác động tới tất cả các hình thức viện trợ phát triển và có liên quan tới phương pháp tiếp cận của các nhà tài trợ và của chính phủ trong việc xử lý các quan hệ với nhau. ngoài ra, những vấn đề này cũng liên quan đến các chính sách và quy trình của các nhà tài trợ đối với chính phủ | !"#$%&'$()#$*+,$-., Có một loạt vấn đề có tác động mạnh trực tiếp tới tính hiệu quả của ODA dành cho môi trường, nhưng lại không phải đặc thù cho môi trường. Những vấn đề này có tác động tới tất cả các hình thức viện trợ phát triển và có liên quan tới phương pháp tiếp cận của các nhà tài trợ và của Chính phủ trong việc xử lý các quan hệ với nhau. Ngoài ra, những vấn đề này cũng liên quan đến các chính sách và quy trình của các nhà tài trợ đối với chính phủ của nước họ và liên quan đến tính hiệu quả của hệ thống hành chính của chính phủ ở Việt Nam. Nếu không xác định được những nhân tố quan trọng và có ảnh hưởng như trên, thì việc phân tích ODA môi trường là chưa hoàn chỉnh, và có thể sai lệch. Điểm đáng mừng là ở chỗ, hầu hết các nhân tố kể trên ít nhiều đều đang được coi là những lĩnh vực quan trọng trong cải cách. Tuy nhiên, các nhà quản lý ODA môi trường cần phải giám sát những cải tiến mà họ đã đạt được trong lĩnh vực chuyên môn riêng của họ, so với những tiến bộ đã đạt được trên bình diện rộng hơn. Các yếu tố có ảnh hưởng đến ODA nói chung sẽ được thảo luận trong chương này. Cải cách hành chính Việc các hệ thống của chính phủ Việt Nam thực hiện như thế nào chức năng của mình sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều vấn đề được nêu trong báo cáo này. Nếu mong muốn có cải tiến trong nhiều khâu chuyển giao ODA mà không có sự thay đổi đồng bộ trong bộ máy điều hành việc chuyển giao thì quả thật là không có ý nghĩa gì hết. Trong thập kỷ qua, Chính phủ đã tiến hành cải cách có chiều sâu, với tốc độ và phạm vi ngày càng tăng. Chính phủ cho rằng, để đạt được sự phát triển bền vững, hệ thống hành chính ngày càng phải cởi mở, trung thực và có hiệu quả và bao gồm những công chức tận tuỵ hết mình. Năm 1996, phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động chương trình cải cách hành chính công cộng lần thứ nhất cho các tỉnh và các bộ ngành thực hiện. Mọi người đều nhận thức được rằng, cải cách kinh tế và xã hội tùy thuộc vào hệ thống hành chính có hiệu quả và điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG