50 khuyến nghị về cải cách hành chính nhà nước

Phần này sẽ tóm lược và xây dựng 50 đề xuất có ý nghĩa quan trọng nhất để cải thiện ODA môi trường. Những khuyến nghị này được xây dựng như một tập hợp những nguyên tắc và hành động mà chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ, có thể và cần thiết thực hiện. Một điểm cần nhấn mạnh là nếu xét theo quy mô thay đổi đang diễn ra trong các nguồn tài nguyên của Việt Nam thì tỷ lệ dành để duy trì các nguồn tài nguyên trong tổng viện trợ ODA (và các nguồn | !"#$#%&'$()*+,-$-.)/$)0-.$12* Trong toàn bộ bản báo cáo đã đưa ra nhiều khuyến nghị. Nhưng trong phần này sẽ tóm lược và xây dựng 50 đề xuất có ý nghĩa quan trọng nhất để cải thiện ODA môi trường. Những khuyến nghị này được xây dựng như một tập hợp những nguyên tắc và hành động mà Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ, có thể và cần thiết thực hiện. Một điểm cần nhấn mạnh là nếu xét theo quy mô thay đổi đang diễn ra trong các nguồn tài nguyên của Việt Nam thì tỷ lệ dành để duy trì các nguồn tài nguyên trong tổng viện trợ ODA (và các nguồn vốn của Chính phủ) là đang thiếu trầm trọng. Nếu như có được một cơ may thực sự nào đó, để đảo ngược được tình trạng suy thoái môi trường trong thời gian 10 năm tới, thì Chính phủ và các đối tác quốc tế, cần phải tăng tỷ lệ viện trợ ODA môi trường từ 10 đến 20 % tổng viện trợ ODA đang chảy vào đất nước. Điều này không có nghĩa vẫn duy trì cách thức quy hoạch và cung cấp ODA như thường lệ trong khi tăng quy mô lớn hơn, mà cần phải có cách thức khác trong lập kế hoạch và phân bổ ODA. Cần có sự định hướng lại một cách căn bản các loại hình viện trợ như khuyến nghị trong phần này. Để có hiệu quả, không phải chỉ số lượng mà chất lượng viện trợ ODA cũng cần được thay đổi. 345$-.*6-$70'$-.*+8-$7)'8-$-)'8- !" #$%&'()*+&$,*&-.*&/0/&12&0*&3$4*&'5/$&/$5*$&60/$&78&9:;&$"&?@.*&$8*$&'(AB/&C)@&60*+&D@.*&12&0*&EB*&FG*+&+@H@&-<=*&/$:I*&FJ&18@ -K&L4;&12*+&/0/&'$K&/$.&78&/0/&3$A,*+&3$03&'$5&-@KC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG