Báo cáo phát triển thế giới

Cuốn sách Bước vào thế kỷ 21 là báo cáo định kỳ về tình hình phát triển thế giới năm 1999-2000 do Ngân hàng thế giới biên soạn và ấn hành tháng 8-1999. Xem xét bối cảnh trong đó sẽ đặt ra những vấn đề lớn của thế kỷ 21, cuốn sách đề xuất những phương thức tiếp cận và những khuyến nghị nhằm đáp ứng những mục tiêu xã hội quan trọng mà phát triển cần phải hướng tới. Đặc biệt, cuốn sách trình bày hai vấn đề lớn sẽ định hình lại cảnh quan phát triển khi bước | CHUÁ DÊÎN CUÃA NHAÂ XUÊËT BAÃN Cuöën saách Bûúác vaâo thïë kyã 21 laâ baáo caáo àõnh kyâ vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000 do Ngên haâng thïë giúái biïn soaån vaâ êën haânh thaáng 8-1999. Xem xeát böëi caãnh trong àoá seä àùåt ra nhûäng vêën àïì lúán cuãa thïë kyã 21, cuöën saách àïì xuêët nhûäng phûúng thûác tiïëp cêån vaâ nhûäng khuyïën nghõ nhùçm àaáp ûáng nhûäng muåc tiïu xaä höåi quan troång maâ phaát triïín cêìn phaãi hûúáng túái. Àùåc biïåt, cuöën saách trònh baây hai vêën àïì lúán seä àõnh hònh laåi caãnh quan phaát triïín khi bûúác vaâo thiïn niïn kyã múái: toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá. Phên tñch nhûäng nöåi dung chñnh, nhûäng thaách thûác vaâ cú höåi cuãa toaân cêìu hoaá vaâ àõa phûúng hoaá, cuöën saách gúåi múã nhûäng giaãi phaáp ûáng phoá àöëi vúái nhûäng vêën àïì naây, trûúác hïët laâ nhûäng giaãi phaáp vïì thïí chïë, maâ têët caã nhûäng nûúác muöën àaåt àûúåc nhûäng tiïën böå trong chiïën lûúåc phaát triïín khöng thïí khöng quan têm. Ngoaâi ra, cuöën saách coân coá caác chó söë choån loåc vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái nùm 1999-2000, möåt taâi liïåu tham khaão thiïët yïëu giuáp baån àoåc nùæm bùæt nhûäng chiïìu hûúáng phaát triïín trong thúâi gian gêìn àêy. Xuêët baãn cuöën saách naây, chuáng töi hy voång seä àem àïën cho baån àoåc nhûäng thöng tin phong phuá vaâ böí ñch vïì caác vêën àïì àang àûúåc nhiïìu nûúác quan têm. Mùåc duâ cuöën saách coá möåt söë àaánh giaá vaâ söë liïåu thöëng kï khaác vúái chuáng ta, song chuáng töi vêîn giûä nguyïn vùn àïí baån àoåc tham khaão. Do àiïìu kiïån thúâi gian eo haån, chùæc rùçng cuöën saách khoá traánh khoãi nhûäng khiïëm khuyïët, rêët mong àûúåc baån àoåc goáp yá. Xin trên troång giúái thiïåu cuöën saách cuâng baån àoåc. Thaáng 12 nùm 1999 NHAÂ XUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA LÚÂI NOÁI ÀÊÌU Baáo caáo vïì tònh hònh phaát triïín thïë giúái 1999-2000, baãn thûá 22 trong böå baáo caáo hùçng nùm naây, noái àïën caãnh quan phaát triïín àöíi thay cuãa àêìu thïë kyã XXI. Tû duy vïì phaát

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG