Các loại kế hoạch sản xuất

Kế hoạch hoá là một nội dung và là một chức năng quan trọng nhất của quản lý. Kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một doanh nghiệp. Kế hoạch hoá vạch ra mục tiêu và chư¬ơng trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp. Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì; làm như¬ thế nào; làm khi nào và ai sẽ làm? | KháI niệm kế hoạch hoá Kế hoạch hoá là một nội dung và là một chức năng quan trọng nhất của quản lý. Kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một doanh nghiệp. Kế hoạch hoá vạch ra mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp. Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì; làm như thế nào; làm khi nào và ai sẽ làm? Nội dung của kế hoạch hoá Xác định các mục tiêu và các nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu đó; Xây dựng các phương án để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra; Xác định các nguồn lực cần thiết về vật chất, công nghệ, vốn, lao động, Xác định các mốc thời gian bắt đầu và kết thúc (hoàn thành) các công việc, các nhiệm vụ cụ thể nhằm đạt được mục tiêu chung đã đề ra; Phân công trách nhiệm cho các bộ phận, các tổ chức, các tập thể, cá nhân, Phân loại kế hoạch Theo tiêu chí thời gian: Kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược) Kế hoạch trung hạn (kế hoạch tổng hợp) Kế hoạch ngắn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG